Bakgrund

Invasiv meningokockinfektion är en allvarlig sjukdom som vanligen ger meningit (hjärnhinneinflammation) eller sepsis (blodförgiftning). Sjukdomen kan utvecklas snabbt och ge en allvarlig sjukdomsbild inom några få timmar. Symtomen är initialt feber och frossa, huvudvärk, illamående och kräkningar. Smittämnet sprids genom nära kontakt, främst som en luftburen droppsmitta, till de övre luftvägarna.
Det finns drygt tio olika grupper av meningokocker varav A, B, C, Y, W och X är de vanligast förekommande.

Utfall

Under 2017 rapporterades 49 fall (incidens 0,5 fall per 100 000 invånare) av invasiv meningokockinfektion i Sverige (figur 1). Tio personer avled i sjukdomen vilket motsvarade en dödlighet på 20 procent, den högsta under de senaste tio åren.

Figur 1. Incidens (fall per 100 000 invånare) av invasiv meningokockinfektion 2008–2017.

Graf som visar incidens av invasiv meningokockinfektion 2008-2017

Ålder och kön

De insjuknade var i åldrarna 5 månader till 86 år och medianålder bland fallen var 29 år. Incidensen var högst i åldersgruppen yngre än 1 år, följt av åldersgrupperna 15–19 år respektive äldre än 80 år (tabell 1). Av fallen var 32 kvinnor (65 procent) och 17 män (35 procent).

Tabell 1. Incidens och gruppfördelning per åldersgrupp bland fall av invasiv meningokockinfektion 2017.

ÅlderBCWYW/YOkändTotaltIncidens
< 1  1  1 2 1,7
1–4  2  2 4 0,8
5–9  1 1 0,2
10–14  1  1  2 0,3
15–19  2  3  2  1 8 1,5
20–24  1  3 4 0,6
25–29  2  2 4 0,5
30–39  1  1  1  1 4 0,3
40–49  1  1 2 0,2
50–59 0 0,0
60–69 1  1  2  1 5 0,4
70–79  1  4  1 6 0,6
80–  1  1  4  1 7 1,4

Smittland

Tre personer hade smittats utomlands, alla inom Europa.

Utbrott

I ett mindre utbrott insjuknade tre personer inom två månader i sjukdom orsakad av grupp W. Efter det andra fallet genomfördes en utvidgad profylaxinsats och cirka 700 personer fick antibiotika inom en vecka. Efter det tredje fallet genomfördes en stor vaccinationsinsats då omkring 2700 personer vaccinerades på två veckor.

Mikrobiologi

Invasiv meningokockinfektion ingår i myndighetens mikrobiella övervakningsprogram och typning utförs på nationella referenslaboratoriet för Neisseria meningitidis vid Universitetssjukhuset Örebro.

Se fördjupad information om mikrobiologi.

Sammanfattande bedömning

Incidensen av invasiv meningokockinfektion fortsatte att vara låg under 2017.

Förekomst av olika grupper bland fallen har ändrat sig över tid. Före 2007 var de flesta fall orsakade av grupp B och C. Grupp Y-infektionerna var de vanligast förekommande 2011–2015. Under 2015–2016 ökade antalet fall orsakade av grupp W och blev den dominerande gruppen år 2017. Vad som orsakat denna växling är okänt, men trenden med en ökning av sjukdomsfall orsakade av grupp W har de senaste åren rapporterats från flera länder, till exempel Storbritannien, Frankrike, Nederländerna, Spanien, Schweiz, Finland, Danmark och Australien.

Även den kliniska bilden av sjukdomen förändras i och med växlingen av dominerande grupper. En studie av Säll et al, där journaler från samtliga patienter vårdade i Sverige för grupp Y meningokockinfektion mellan 1995 och 2012 granskades visade att den klon som stod för den markanta ökningen från 2007 och framåt drabbade en något äldre åldersgrupp samt uppvisade en tendens till mildare sjukdomsbild och en lägre dödlighet.

En liknande studie inriktad på grupp W kommer att genomföras. Enligt uppgifter från flera länder orsakar grupp W i större utsträckning atypiska symtom, bland annat gastrointestinala symtom, initialt. Detta kan leda till att diagnostiken och korrekt diagnos fördröjs.

Läs mer

Årssammanfattning 2017

Sjukdomsinformation om meningokockinfektion

Tabellsamling – årsrapporter 2017

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Nationella referenslaboratoriet för Patogena Neisseria

Rekommendationer om förebyggande åtgärder mot invasiv meningokockinfektion

Säll et al. Clinical presentation of invasive disease caused by Neisseria meningitidis serogroup Y in Sweden, 1995 to 2012. Epidemiol Inf 2017.