Sammanfattning och bedömning

Under 2018 rapporterades 56 fall av invasiv meningokockinfektion i Sverige motsvarande en incidens av 0,5 per 100 000 invånare (figur 1). Fem personer avled. Medianålder bland fallen var högre 2018 jämfört med 2016-2017 (59 år respektive 29 år) och 57 procent var kvinnor. Incidensen var högst i åldersgruppen <1 år, följt av åldersgrupperna 70–79 år respektive 15–19 år (tabell). Tre personer hade smittats utomlands, alla inom Europa. Alla 56 fall var laboratorieverifierade och av dessa påvisades N. meningitidis i blod (n=39), likvor (n=6), både blod och likvor (n=8) och ledvätska (n=2). Ett fall kunde enbart påvisas i nasopharynx men uppvisade en tydlig klinisk bild av invasiv meningokocksjukdom. Typning vid det nationella referenslaboratoriet för N. meningitidis vid Universitetssjukhuset Örebro visade att grupp W var vanligast (n=22), följt av grupp Y (n=15), C (n=8), B (n=5) och icke-typbara (n=2). Typen W:P1.5,2:F1-1:ST11 (cc11) (n=20) som har varit dominerande sedan 2016 var vanligaste även 2018, följd av Y:P1.5-2,10-1:F4-1:ST23 (cc23) (n=7) och C:P1.5,2:F3-3:ST11 (cc11) (n=7). Tjugo procent av testade isolat (n=10/51) hade nedsatt känslighet för penicillin G (MIC >0,064 mg/L) varav ett isolat var resistent ((MIC =4 mg/L). I övrigt var alla isolat känsliga för de antibiotika som är aktuella för behandling av och profylax mot meningokockinfektion.

Incidensen av invasiv meningokockinfektion fortsatte att vara låg 2018. Serogruppsfördelning bland fallen har ändrats över tid och grupp W har ökat i incidens sedan 2014 och har sedan 2016 varit den vanligaste orsaken till invasiv meningokocksjukdom (figur 2).

Tabell. Antal fall och serogruppfördelning per åldersgrupp bland fall av invasiv meningokockinfektion under 2018. NG= inte möjligt att bestämma gruppfördelning.

ÅlderBCWYNGUppgift
saknas
Totalt
<1 1 1 1 3
1-4 1 1 1 3
5-9 0
10-14 1 1
15-19 1 2 4 1 8
20-24 1 1 1 3
25-29 1 1 2
30-39 0
40-49 1 1 2
50-59 2 1 3 2 8
60-69 3 2 1 6
70-79 1 1 7 6 15
80- 3 2 5

Figur 1. Incidens av invasiv meningokockinfektion under åren 2009–2018.

Figur 1. Incidens av invasiv meningokockinfektion under åren 2009–2018.

Figur 2. Incidens av invasiv meningokockinfektion per serogrupp under åren 2009-2018.

Figur 2. Incidens av invasiv meningokockinfektion per grupp under åren 2009-2018.

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om invasiv meningokockinfektion
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Diagramsamling 2018 (PDF, 1,6 MB)