Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades 66 fall av invasiv meningokockinfektion i Sverige motsvarande en incidens av 0,6 per 100 000 invånare (figur 1). Könsfördelningen var jämn och medianålder bland fallen var 49 år. Incidensen var högst i åldersgruppen <1 år, följt av åldersgrupperna 15–19 år respektive 80 år och äldre. Två personer smittades utomlands, båda inom Europa. Av samtliga fall hade två epidemiologiskt samband. De två fallen var värnpliktiga vid samma pluton och insjuknade med en veckas intervall.

Typning vid det nationella referenslaboratoriet för N. meningitidis vid Universitetssjukhuset Örebro visade att grupp W var vanligast (n=22), följt av grupp Y (n=20), B (n=11) och C (n=5) (figur 2). För åtta fall saknades uppgift om serogrupp. Tjugosex procent av testade isolat (n=15/57) hade nedsatt känslighet för penicillin G (MIC >0,064 mg/L) varav två isolat var resistenta (MIC=0,5 mg/L). I övrigt var alla isolat känsliga för de antibiotika som används vid behandling av och profylax mot meningokockinfektion.

Incidensen av invasiv meningokockinfektion var fortsatt låg under 2019. Serogruppsfördelning bland fallen har ändrats över tid och sedan 2016 har grupp W varit den vanligaste serogruppen som orsakar invasiv meningokocksjukdom.

Figur 1. Incidens av invasiv meningokockinfektion under åren 2010–2019.

Figur 2. Incidens av invasiv meningokockinfektion per grupp under åren 2010-2019.

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Sjukdomsinformation om invasiv meningokockinfektion
Tabellsamling – årsrapporter 2019