Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning 2020

Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades 28 fall av invasiv meningokockinfektion i Sverige motsvarande en incidens av 0,3 fall per 100 000 invånare (figur 1). Det är en minskning med drygt 50 procent jämfört med 2019. Könsfördelningen var jämn och medianåldern bland fallen var 27 år. Incidensen var högst i åldersgruppen yngre än ett år, följt av åldersgrupperna 15–19 år respektive 25–29 år. Det var dock få fall i alla åldersgrupper.

Typning vid det nationella referenslaboratoriet för N. meningitidis vid Universitetssjukhuset Örebro visade att majoriteten av fallen orsakades av serogrupp W (n=10) och Y (n=9). Fyra fall orsakades av serogrupp B och ett av serogrupp C (figur 2). För fyra fall saknades uppgift om serogrupp. Tjugotvå procent av testade isolat (n=5/23) hade nedsatt känslighet för penicillin G (MIC > 0,064 mg/L). I övrigt var alla isolat känsliga för de antibiotika som används vid behandling av och profylax mot meningokockinfektion.

Incidensen av invasiv meningokockinfektion halverades under 2020 jämfört med 2019. Serogruppsfördelningen har varit densamma sedan 2016 med grupp W och grupp Y som de vanligaste serogrupperna som orsakar invasiv meningokocksjukdom.

Figur 1. Incidensen av invasiv meningokockinfektion under åren 2011–2020.

Stapeldiagram över inceidensen av meningokockinfektion. En topp 2012, därefter minskande och lägst 2020.

Figur 2. Incidensen av invasiv meningokockinfektion per serogrupp under åren 2011–2020.

Linjediagram över incidensen för meningokockinfektion per serogrupp. Y och W dominerar.

Läs mer