Infektion med meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och skall anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten.

MRSA är också en smittspårningspliktig sjukdom.

2001

MRSA blev anmälningspliktiga från och med år 2000. Läget övervakades tidigare via den frivilliga laboratorierapporten (1995 – 1999) där man kunde få en viss uppfattning om förekomsten, men det var svårt att värdera kvaliteten och täckningsgraden på dessa siffror.

Under år 2001 anmäldes 429 fall av MRSA från 19 av landets 21 landsting, vilket var en klar ökning jämfört med tidigare år. En viss del av denna ökning representerar troligen riskpatienter, som hittats p.g.a. fungerande och förbättrade screening och smittspårningsprogram, men siffrorna indikerar också en pågående smittspridning på sjukhus, vårdhem och ute i samhället.

Av årets 429 registrerade fall angavs 294 personer (69 %) troligen vara smittade inom landet och 113 (26 %) som troligen smittade utomlands. För 22 personer (5 %) var smittlandet okänt. Bland de inhemska fallen antogs 180 personer (61 %) ha smittats vid vårdkontakt och 80 personer (27 %) i samhället (främst via familjemedlemmar). För övriga personer var smittvägen okänd. Av de troliga inhemska fallen smittade genom vårdkontakt antogs 106 personer (59 %) ha smittats under vård på sjukhus, 32 personer (18 %) i vårdformer utanför sjukhus och 22 personer (12 %) då de utövat sitt vårdyrke.

Även om MRSA sågs i alla åldrar, dominerade de äldsta patienterna. Under året var 204 av fallen (48 %) 60 år eller äldre då de diagnostiserades.