Infektion med meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och skall anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten.

MRSA är också en smittspårningspliktig sjukdom.

2008

Trender

Under 2008 anmäldes 1 307 fall av MRSA i Sverige, vilket gav en incidens på 14 fall per 100 000 invånare (figur). Det var 179 fler fall än föregående år vilket motsvarade en ökning med 16 %. Sedan MRSA blev anmälningspliktig år 2000 har antalet fall ökat varje år. Det är en reell ökning men sannolikt också en följd av att antalet provtagningar med frågeställning MRSA har ökat i takt med att lokala och regionala vårdprogram implementerats.

En aktiv insats tillsammans med smittskyddsenheter och vårdhygien i landet gjordes även 2008 för att förbättra kvalitén på den epidemiologiska informationen om fallen. Den trend som ses är att MRSA-fallen, oberoende av smittland, nu till största delen smittas ute i samhället och inte inom sjukvård eller äldreomsorg. Antalet fall som rapporterats smittade inom svensk sjukhusvård har sjunkit jämfört med de två föregående åren.

Under 2008 upptäcktes ett fåtal inhemska, begränsade MRSA-utbrott inom sjukvården eller inom annan omsorg. Andelen MRSA bland invasiva isolat av Staphylococcus aureus rapporterades till det europeiska nätverket EARSS var 0,7 %. Sverige tillhör därmed, tillsammans med övriga nordiska länder och Holland, fortfarande de länder i Europa som har extremt låg andel MRSA.

Figur. Antal fall av MRSA per 100 000 invånare i riket samt per län 2008.
Figur. Antal fall av MRSA per 100 000 invånare i riket samt per län 2008.

Ålder och kön

MRSA rapporterades hos lika många män som kvinnor. Patienter återfanns i alla åldersgrupper. 59 % av fallen med säkerställd inhemsk smitta var yngre än 50 år. Medelåldern var 43 år för de inhemskt smittade och 33 år för de utlandssmittade, vilket var oförändrat jämfört med föregående år.

Smittväg och smittland

Under 2008 var 665 fall (51 %) inhemskt smittade och 450 fall (34 %) sannolikt smittade utomlands. För 14 % av fallen var både Sverige och ett till sex andra länder samtidigt angivna som smittland. De mest frekvent angivna smittländerna under 2008 var Thailand (39), Irak (31), Filippinerna (29), Indien (28) och USA med 24 fall.

För 742 fall – 63 % av alla inhemskt smittade, 43 % av alla utlandssmittade och nästan tre fjärdedelar av alla fall med fler angivna smittländer – angavs samhällsassocierad smitta, det vill säga smitta som inte var klart relaterad till sjukvård eller omsorg. Detta var därmed den vanligaste smittvägen. Osäkerheten beträffande smittväg var störst för de inhemska fallen, där 9 % hade okänd smittväg eller information saknades.

Sjukvårdsassocierad MRSA var vanligare bland de utlandssmittade fallen, 186/450 (41 %), jämfört med de inhemskt smittade patienterna, 85/665 (13 %). Av de inhemskt sjukvårdssmittade sjönk antalet fall från 127 (20 % av totala antalet fall) år 2007 till 85 (13 %) år 2008.

Orsak till undersökning

Av de inhemskt smittade upptäcktes 46 % i samband med smittspårning, 46 % vid utredning av kliniska symtom och 8 % vid screening. För de utlandssmittade var fördelningen 14 %, 35 %, respektive 51 %. Invasiva MRSA-infektioner (fynd i blod) rapporterades hos 23 fall under 2008. Av dessa var 15 nya för året och 8 fall kända från tidigare år.

Epidemiologisk typning

Den aktuella metoden för epidemiologisk typning av MRSA är sekvensbaserad spa-typning. Isolat från samtliga nyanmälda fall av MRSA typas med denna metod. Isolaten undersöks också på förekomst av gener för PVL-toxin, och detta tillsammans med spa-typning ger ytterligare värdefull information. Resultat av typningar presenteras fortlöpande för laboratorier och smittskyddsenheter, och fördjupad analys sker vid behov i samråd med dessa.

De tio vanligaste spa-typerna under 2008 var, i fallande ordning, t002, t008, t044, t019, t032, t127, t437, t024, t015 och t037. Dessa utgjorde tillsammans cirka 50 % av samtliga fall.