Infektion med meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och skall anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten.

MRSA är också en smittspårningspliktig sjukdom.

2011

Sedan MRSA blev anmälningspliktig år 2000 har antalet rapporterade fall ökat varje år. Ökningen är sannolikt en kombination av en reell incidensökning och en ökad provtagning i takt med att lokala och regionala vårdprogram implementerats.

Sedan 2006 kompletteras den epidemiologiska informationen i fallanmälningarna genom ett samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och landets smittskydds- och vårdhygienenheter. Detta har förbättrat kunskapen framförallt om smittvägar och smittländer.

Utfall och trend

Under 2011 anmäldes 1884 fall av MRSA, en ökning med 19 % jämfört med 2010. Antalet fall motsvarar en incidens på 20, en ökning med 3 fall/ 100 000 invånare sedan 2010.

Ålder och kön

MRSA rapporterades i alla åldersgrupper och hos ungefär lika många män som kvinnor. 63 % av de inhemskt smittade fallen var yngre än 50 år, en fördelning liknande tidigare år. Medianåldern för de inhemskt smittade var 37 år (0-101), en minskning med sex år jämfört med 2010. Medianåldern för utlandssmittade var 27 år (0-89).

Smittland

Under 2011 rapporterades 774 fall (41 %) som inhemskt smittade och 701 fall (37 %) som smittade utomlands. För 377 (20 %) av fallen angavs Sverige tillsammans med ett eller flera andra länder som möjligt smittland, vilket gör att de inte klassas som inhemskt smittade eller smittade utomlands. Uppgift om smittland saknades för 32 fall (2 %).

För de utlandssmittade var de fem mest frekvent angivna smittländerna under 2011 Irak (45), Filipinerna (42), Serbien och Montenegro (40), Kina (35) och Thailand (32).

Geografisk spridning i Sverige

MRSA är framförallt vanligast i storstadslänen. De län som har högre incidens än riket (20) är Skåne (29), Stockholm (24), Västra Götaland (22) och Kronoberg (22).

Smittvägar

Den vanligaste smittvägen var samhällsförvärvad smitta, det vill säga smitta som inte är klart relaterad till sjukhus eller vård och omsorg utanför sjukhus. Samhällsförvärvad smitta angavs för 529 fall (68 %) av de inhemskt smittade, 295 (42 %) av de utlandssmittade och 280 (74 %) av fallen med två eller fler smittländer angivna utöver Sverige. Sjukhusförvärvad MRSA rapporterades för 52 inhemskt smittade fall (7 %), vilket var en minskning jämfört med 2010, då 64 sjukhussmittade fall (9 %) rapporterades. Antalet inhemska fall smittade inom äldreomsorg/annan kommunal omsorg/öppenvård var 75 (10 %), en minskning från 102 fall (15 %) av de inhemskt smittade 2010. För 118 (15 %)av de inhemskt smittade fallen saknades smittväg eller uppgavs som ”Annat” (Figur 1).
Sjukhusförvärvad MRSA var relativt sett vanligare bland de utlandssmittade fallen och utgjorde 235 fall (33 %) i denna grupp 2011. 87 (12 %) av de fall som smittats utomlands uppgav annan vård och omsorg utanför sjukhus som smittväg och för 84 fall (11 %) saknades uppgifter om smittväg eller uppgavs som ”Annat”.

MRSA
Figur 1. Smittväg för inhemskt smittade MRSA-fall 2006-2011. (n= antal MRSA-fall).

Orsak till undersökning

367 (47 %) av de inhemska fallen upptäcktes vid utredning av kliniska symtom, 324 (42 %) i samband med smittspårning och 73 (9 %) genom screening. För de utlandssmittade var fördelningen 258 (37 %), 93 (13 %) respektive 341 (49 %). Invasiv MRSA-infektion (fynd i blod eller likvor) rapporterades hos 28 fall under 2011. Av dessa var 21 nya för året och 7 inträffade hos fall kända från tidigare år.

Utbrott

Det har förekommit ett tjugotal mindre utbrott i landet under 2011, bland annat på neonatalavdelningar, invärtesmedicinska avdelningar och äldreboenden. 2-10 personer har drabbats per utbrott.

Epidemiologisk typning

Som ett led i den nationella övervakningen av MRSA utförs spa-typning av isolat från samtliga nyanmälda fall. Isolaten undersöks dessutom avseende förekomst av gener för toxinet PVL (Panton-Valentin leukocidine). Analysresultaten återkopplas fortlöpande till insändande laboratorium och berörd smittskyddsenhet. Vid behov görs utvidgad typning med PFGE.

De 10 vanligaste spa-typerna under 2011 (Figur 2) fanns hos 864 (46 %) av de rapporterade fallen. Andelen PVL-positiva isolat av dessa spa-typer var 55 %. För de 963 fall med någon av de andra 306 spa-typer som rapporterades hos MRSA-fall under 2011 var andelen PVL-positiva isolat 27 %. För det totala antalet fall var andelen PVL-positiva isolat 40 %, en ökning med 6 % från föregående år. Ingen specifik spa-typ har varit överrepresenterad bland utbrotten i vården.

MRSA
Figur 2. De 10 vanligast förekommande spa-typerna hos MRSA-fall 2011 och förekomst av PVL-toxin inom respektive spa-typ.

Analys

Fördelning mellan angivna smittvägar skiljer sig mellan de inhemska fallen och de som smittas utomlands. Majoriteten av de inhemska fallen har de senaste sex åren smittats i samhället och andelen samhällsförvärvade infektioner ökar varje år.

Under samma tidsperiod har antalet inhemska sjukhusförvärvade fall mer än halverats, från 135 fall (22 %) till 52 fall (7 %). Utanför vården upptäcktes smittspridning framförallt inom familjer.

Sedan 2006 har man kunnat se att andelen fall som troligtvis smittats utomlands med MRSA ökat, från 34 % till 47 % 2011. Denna ökning var dock liten (endast 1 %) mellan 2010 och 2011.

Tendensen att andelen fall med sjukhussmitta minskar successivt sågs också hos de fall som smittats utomlands, även om det ändå relativt sett är vanligare med sjukhussmitta för denna grupp. För dem som smittats utomlands har en lika stor andel smittats inom någon form av vård eller omsorg, inklusive sjukhus, som utanför. Den höga förekomsten av MRSA inom vården i många länder, samt screeningprovtagning av utlandsvårdade vid fortsatt vård i Sverige, är en trolig förklaring till den höga andelen av sjukhussmitta vid utlandsförvärvad MRSA.