Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) – sjukdomsstatistik

Lyssna

Infektion med meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och skall anmälas till smittskyddsläkaren i regionen och Folkhälsomyndigheten.

MRSA är också en smittspårningspliktig sjukdom.

Andra benämningar: Meticillinresistenta staphylococcus aureus.

Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Årsrapport Län/Regioner Ålder Kön Smittland

Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) 2023

Sammanfattning och bedömning

Under 2023 rapporterades 3 547 fall av MRSA motsvarande en incidens av 34 fall per 100 000 invånare. Det är en ökning med sex procent jämfört med 2022 (n= 3340; figur 1), men ännu inte i nivå med åren före pandemin (2017–2019; n =3814). Sextioen procent av fallen angavs vara smittade i Sverige (n=2164; figur 2). Ökningen av antal fall ses både hos fall smittade i Sverige och för fall där uppgift om smittland saknas. Invasiv infektion rapporterades hos 103 fall under 2023 vilket är något fler än 2022 (n=96). Av dessa var 79 fall nyanmälda. Tjugofyra hade tidigare rapporterats med MRSA-infektion med annan provlokal och hade under 2023 fått en MRSA-infektion i blodet. Av dessa var 79 nyanmälda fall. samt 24 tidigare kända fall som fått MRSA-infektion i blodet under 2023.

Likt tidigare år var medianåldern för samtliga fall 34 år (spridning 0–100+ år) och 51 procent av fallen var kvinnor (n=1822). Incidensen för fall smittade i Sverige var högst bland barn yngre än ett år följt av personer 80 år och äldre (n=197, incidens 196 respektive n=272, incidens 44). För kvinnor oavsett smittland, sågs en hög incidens i åldersgruppen 20–39 år (n=719, incidens 54). Screening på neonatal- och inom mödravården med efterföljande smittspårning vid nya fall är troliga förklaringar till den höga incidensen bland kvinnor och barn.

Skillnaden i incidens mellan regionerna ökade något 2023 (incidens 17–43) jämfört med 2022 (incidens 18–40). Skillnader i provtagning, screening och smittspårning i regionerna påverkar i hög grad incidensen.

Smitta i samhället (annan samhällssmitta och familjesmitta/hushållskontakt), är fortfarande den vanligaste smittvägen för MRSA. Bland MRSA-fall som smittats i Sverige rapporterades 27 procent som familjesmitta/hushållskontakt (n=576) och 21 procent som annan samhällssmitta (n=448) (figur 3). Fjorton procent hade förvärvat MRSA på sjukhus eller inom vård och omsorg utanför sjukhus (n=307), vilket är likt 2022 (n=293). Anmälningar som saknar information om smittväg har ökat från sex procent 2012 till 37 procent 2023.

Sedan 2018 omfattar det mikrobiella övervakningsprogrammet spa-typning av isolat från fall med klinisk infektion. Av de 1898 rapporterade fallen med klinisk infektion under 2023 har 1414 fall spa-typats (74 procent; tabell 1). Under de senaste fem åren har sexton spa-typer utgjort de tio vanligaste spa-typerna under respektive år. Dessa sexton typer utgjorde 55 procent av de typade kliniska isolaten under 2023 (figur 4). Övriga typer, som är mer ovanliga och inte visas i figuren, har varierat mellan 44 och 47 procent under de senaste fem åren. Rangordningen för de vanligaste spa-typerna har ändrats över tid, bland annat har förekomsten av framförallt t304 ökat, medan andra typer som tex t002 minskat jämfört med 2022. Under 2023 tillkom t3841 som ny spa-typ bland de tio vanligaste typerna. Spa-typerna t1476, t034, t688, t019 och t437 och t024 har minskat i förekomst och tillhör inte längre de tio vanligaste typerna. Andelen PVL positiva isolat är högre bland de isolat som orsakar klinisk infektion jämfört med dem hos bärare (tabell 1).

Av de fall som inte har spa-typ rapporterad (n=1330; tabell 1) har 669 isolat helgenomsekvenserats i regional regi och sekvenstyp (ST) rapporterats till SmiNet. Det finns dock ytterligare helgenomsekvenseringsresultat från regionala laboratorier som inte rapporteras till SmiNet.

Folkhälsomyndigheten har under året på uppdrag helgenomsekvenserat drygt sextio MRSA-isolat i tjugo olika utredningar där spa-typning inte gett tillräckligt hög upplösning. För 51 av isolaten/fallen kunde troligt släktskap påvisas. Ett av isolaten visades tillhöra ett kluster med början 2019. Den största utredningen omfattade 24 isolat med ursprung inom neonatalvård. Ytterligare smittspårningsutredningar utförs regionalt där laboratorier helgenomsekvenserar i egen regi.

Incidensen av MRSA i Sverige ökade lite under 2023 jämfört med 2022 men är fortsatt lägre än åren innan pandemin. Antalet fall med MRSA i blod ökade i början av pandemin men har sedan varit stabilt.

Figur 1. Incidensen av MRSA uppdelat på typ av infektion under åren 2014–2023.

Efter en nedgång av incidens under covid-pandemin sågs en fortsatt ökning under 2023. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 2. Incidensen av MRSA smittade i Sverige, smittade utanför Sverige och där smittland är okänt samt totalt smittade under åren 2014–2023.

Efter en nedgång av incidens under covid-pandemin sågs en fortsatt ökning under 2023 för total antal fall, samt fall smittade i Sverige. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 3. Incidensen av MRSA smittade i Sverige per smittväg/smittplats under åren 2014–2023.

Likt tidigare år dominerar samhällsmitta under 2023. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 4. De tio vanligast förekommande spa-typerna bland kliniska isolat 2019–2023 (sexton olika spa-typer), ordnade efter fallande storleksordning 2023. Övriga typer utgjorde 44–47 procent av isolaten under de aktuella åren (ej med i figur).

Fördelningen av de 10 vanligaste spa-typerna 2019-2023 har varit 16 olika spa-typer. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Tabell 1. Antal MRSA-fall, spa-typade och PVL-testade isolat, uppdelat på typ av infektion år 2023.
Typ av infektion Antal fall Antal spa-typade isolat (procent) PVL status
positiva/antal testade
(procent positiva)
Klinisk infektion 1 898 14 14 (74) 540/1 248 (43)
Bärare 1 464 696 (48) 95/461 (21)
Uppgift saknas 185 107 (58) 33/101 (33)
Total 3 547 2 217 (63) 668/1 810 (37)

Läs mer

Månadsstatistik 2017 för samtliga fall

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.

Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Samtliga fall av Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) – sjukdomsstatistik (2017)
Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 5 / 3,14 11 / 6,90 9 / 5,65 5 / 3,14 5 / 3,14 8 / 5,02 13 / 8,16 5 / 3,14 9 / 5,65 8 / 5,02 5 / 3,14 4 / 2,51
Dalarna 4 / 1,40 5 / 1,75 7 / 2,45 6 / 2,10 12 / 4,19 3 / 1,05 7 / 2,45 9 / 3,15 7 / 2,45 8 / 2,80 5 / 1,75 8 / 2,80
Gotland 4 / 6,83 2 / 3,41 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1,71 4 / 6,83 2 / 3,41 0 / 0 1 / 1,71 3 / 5,12 2 / 3,41
Gävleborg 7 / 2,45 3 / 1,05 16 / 5,60 1 / 0,35 6 / 2,10 7 / 2,45 0 / 0 2 / 0,70 5 / 1,75 6 / 2,10 8 / 2,80 4 / 1,40
Halland 19 / 5,85 4 / 1,23 9 / 2,77 9 / 2,77 8 / 2,46 9 / 2,77 12 / 3,69 17 / 5,23 10 / 3,08 14 / 4,31 27 / 8,31 9 / 2,77
Jämtland 2 / 1,54 3 / 2,31 6 / 4,62 2 / 1,54 7 / 5,39 5 / 3,85 1 / 0,77 5 / 3,85 1 / 0,77 12 / 9,24 4 / 3,08 3 / 2,31
Jönköping 10 / 2,80 5 / 1,40 10 / 2,80 9 / 2,52 9 / 2,52 9 / 2,52 11 / 3,08 11 / 3,08 13 / 3,64 17 / 4,76 8 / 2,24 11 / 3,08
Kalmar 16 / 6,57 17 / 6,98 16 / 6,57 22 / 9,03 20 / 8,21 14 / 5,75 15 / 6,16 13 / 5,34 10 / 4,11 7 / 2,87 10 / 4,11 14 / 5,75
Kronoberg 9 / 4,56 12 / 6,08 20 / 10,13 2 / 1,01 11 / 5,57 5 / 2,53 6 / 3,04 12 / 6,08 7 / 3,54 2 / 1,01 12 / 6,08 4 / 2,03
Norrbotten 13 / 5,17 9 / 3,58 7 / 2,79 9 / 3,58 10 / 3,98 9 / 3,58 3 / 1,19 11 / 4,38 7 / 2,79 4 / 1,59 17 / 6,76 16 / 6,37
Skåne 67 / 4,98 44 / 3,27 66 / 4,91 47 / 3,50 54 / 4,02 66 / 4,91 32 / 2,38 55 / 4,09 63 / 4,69 48 / 3,57 47 / 3,50 51 / 3,79
Stockholm 69 / 2,99 66 / 2,86 67 / 2,90 62 / 2,69 58 / 2,51 48 / 2,08 54 / 2,34 82 / 3,55 62 / 2,69 68 / 2,95 53 / 2,30 56 / 2,43
Södermanland 1 / 0,34 2 / 0,69 8 / 2,75 3 / 1,03 8 / 2,75 10 / 3,43 8 / 2,75 8 / 2,75 15 / 5,15 10 / 3,43 10 / 3,43 9 / 3,09
Uppsala 7 / 1,90 14 / 3,79 6 / 1,63 6 / 1,63 8 / 2,17 6 / 1,63 10 / 2,71 9 / 2,44 11 / 2,98 15 / 4,07 7 / 1,90 8 / 2,17
Värmland 8 / 2,85 6 / 2,14 10 / 3,57 10 / 3,57 8 / 2,85 16 / 5,71 11 / 3,92 12 / 4,28 15 / 5,35 9 / 3,21 8 / 2,85 6 / 2,14
Västerbotten 5 / 1,86 3 / 1,12 7 / 2,61 2 / 0,74 0 / 0 5 / 1,86 12 / 4,47 2 / 0,74 13 / 4,84 11 / 4,10 2 / 0,74 6 / 2,23
Västernorrland 9 / 3,66 6 / 2,44 9 / 3,66 8 / 3,25 8 / 3,25 10 / 4,07 12 / 4,88 7 / 2,85 9 / 3,66 3 / 1,22 5 / 2,03 6 / 2,44
Västmanland 11 / 4,06 8 / 2,95 7 / 2,58 6 / 2,21 11 / 4,06 6 / 2,21 6 / 2,21 17 / 6,27 11 / 4,06 16 / 5,90 12 / 4,43 9 / 3,32
Västra Götaland 31 / 1,83 44 / 2,60 42 / 2,48 40 / 2,37 26 / 1,54 26 / 1,54 30 / 1,77 38 / 2,25 46 / 2,72 53 / 3,13 45 / 2,66 45 / 2,66
Örebro 13 / 4,35 12 / 4,01 15 / 5,02 11 / 3,68 15 / 5,02 8 / 2,68 15 / 5,02 11 / 3,68 9 / 3,01 15 / 5,02 16 / 5,35 14 / 4,68
Östergötland 17 / 3,72 18 / 3,93 14 / 3,06 10 / 2,19 13 / 2,84 5 / 1,09 10 / 2,19 16 / 3,50 13 / 2,84 10 / 2,19 21 / 4,59 11 / 2,40
Totalt 327 / 3,23 294 / 2,91 351 / 3,47 270 / 2,67 297 / 2,93 276 / 2,73 272 / 2,69 344 / 3,40 336 / 3,32 337 / 3,33 325 / 3,21 296 / 2,92

I tabellen visas andelen fall per åldersgrupp och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Ålder 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
0 - 4 12.0% 13.1% 11.9% 14.8% 13.7% 14.7% 15.9% 16.4% 16.4% 15.7% 14.8% 14.6% 15.9% 15.6% 16.4% 12.9% 11.9% 12.6% 10.9% 7.8% 9.3% 7.3% 6.1% 7.7% 0.0% 0.0% 0%
5 - 9 6.3% 6.3% 7.2% 6.4% 7.4% 7.9% 8.2% 8.7% 7.5% 7.3% 6.7% 5.8% 5.6% 4.5% 6.2% 5.4% 5.3% 4.8% 5.2% 4.2% 3.3% 2.9% 4.4% 2.4% 20.0% 0.0% 0%
10 - 14 4.8% 5.0% 5.8% 4.7% 5.1% 5.2% 5.3% 4.9% 5.3% 4.0% 4.1% 3.5% 4.1% 3.3% 4.7% 3.8% 3.2% 3.7% 3.2% 4.4% 2.5% 2.9% 1.4% 1.5% 40.0% 0.0% 0%
15 - 19 4.0% 4.5% 4.5% 4.7% 4.1% 4.8% 5.2% 7.6% 8.0% 6.1% 6.4% 5.0% 5.0% 4.3% 5.2% 5.9% 5.4% 4.9% 3.8% 3.9% 3.1% 2.0% 3.0% 1.8% 20.0% 0.0% 0%
20 - 29 15.9% 15.4% 14.1% 15.3% 16.6% 17.0% 17.6% 20.0% 19.2% 17.8% 17.1% 17.8% 16.9% 16.3% 14.6% 13.5% 14.5% 13.4% 11.3% 10.9% 12.1% 8.6% 9.4% 8.9% 0.0% 0.0% 0%
30 - 39 15.9% 15.6% 16.1% 15.3% 16.4% 16.3% 16.9% 16.4% 15.7% 16.3% 15.2% 14.4% 16.1% 14.8% 13.2% 14.5% 15.5% 12.6% 12.2% 11.4% 11.3% 9.8% 8.4% 10.4% 10.0% 50.0% 0%
40 - 49 10.3% 8.7% 9.2% 9.3% 9.2% 8.5% 8.5% 7.8% 8.3% 9.9% 10.6% 10.1% 9.6% 11.2% 10.0% 12.3% 10.8% 11.5% 9.1% 10.1% 7.8% 9.3% 8.2% 8.9% 10.0% 0.0% 0%
50 - 59 7.7% 7.1% 6.9% 7.2% 7.6% 7.0% 6.4% 5.0% 5.5% 6.8% 5.6% 7.7% 6.8% 7.5% 8.4% 7.8% 7.3% 7.8% 11.8% 8.8% 11.1% 11.4% 11.2% 13.8% 0.0% 50.0% 0%
60 - 69 6.3% 7.3% 7.0% 6.4% 6.0% 6.3% 6.0% 5.4% 4.9% 6.1% 7.7% 7.8% 7.4% 8.3% 8.4% 6.9% 8.8% 7.3% 9.6% 8.9% 9.3% 11.2% 11.5% 10.4% 0.0% 0.0% 0%
70 - 79 7.7% 7.2% 7.7% 7.1% 6.9% 5.5% 5.2% 3.6% 4.4% 5.0% 5.5% 6.2% 5.8% 4.7% 5.8% 7.4% 6.9% 7.9% 8.5% 10.9% 12.1% 13.7% 14.1% 16.6% 0.0% 0.0% 0%
80+ 8.7% 9.2% 8.9% 8.3% 6.5% 6.2% 4.3% 3.8% 4.3% 4.6% 5.7% 6.6% 6.3% 8.8% 6.6% 9.2% 10.0% 12.9% 13.8% 18.1% 17.6% 20.3% 21.8% 16.9% 0.0% 0.0% 0%

I tabellen visas andelen fall per kön och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Kön 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Man 48.6% 46.6% 47.7% 46.8% 47.9% 47.8% 47.7% 47.3% 50.9% 50.9% 47.4% 49.5% 49.1% 49.4% 50.3% 50.5% 49.4% 49.0% 47.2% 48.6% 50.8% 53.7% 54.3% 55.2% 50.0% 0.0% 0%
Kvinna 51.3% 53.3% 52.2% 53.1% 52.0% 52.0% 52.1% 52.6% 49.0% 49.0% 52.5% 50.4% 50.7% 50.5% 49.3% 49.4% 50.5% 50.9% 52.7% 51.0% 49.1% 46.2% 45.4% 44.4% 50.0% 100.0% 0%
Okänd 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.4% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.4% 0.1% 0.1% 0.3% 0.4% 0.0% 0.0% 0%

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.

Urval 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Andel smittade i Sverige: 59.0% 61.0% 61.0% 60.0% 67.0% 53.0% 49.0% 47.0% 37.0% 42.0% 50.0% 52.0% 51.0% 52.0% 53.0% 55.0% 58.0% 58.0% 65.0% 61.0% 59.0% 62.0% 65.0% 64.0% 59.0% 70.0% 50.0% 0.0%
Andel smittade utomlands: 22.0% 27.0% 29.0% 24.0% 25.0% 41.0% 45.0% 48.0% 58.0% 55.0% 49.0% 47.0% 48.0% 47.0% 46.0% 43.0% 41.0% 40.0% 34.0% 25.0% 24.0% 23.0% 25.0% 24.0% 24.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Andel som saknar uppgift: 19.0% 12.0% 10.0% 16.0% 8.0% 6.0% 6.0% 5.0% 5.0% 3.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 2.0% 1.0% 2.0% 1.0% 14.0% 17.0% 15.0% 10.0% 12.0% 17.0% 30.0% 50.0% 0.0%

Sammanställning

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997.
Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 2024

Totalt 1838 rapporterade fall
 • 1078 (59.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 407 (22.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 353 (19.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Indien - 28
 2. Syrien - 27
 3. Irak - 23
 4. Egypten - 22
 5. Thailand - 21
 6. Spanien - 19
 7. Somalia - 15
 8. Pakistan - 15
 9. Afghanistan - 13
 10. Turkiet - 12
 11. Iran - 11
 12. Filippinerna - 10
 13. Sri Lanka - 9
 14. Rumänien - 7

År 2023

Totalt 3547 rapporterade fall
 • 2166 (61.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 943 (27.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 438 (12.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Syrien - 79
 2. Turkiet - 54
 3. Indien - 45
 4. Somalia - 42
 5. Pakistan - 41
 6. Irak - 40
 7. Afghanistan - 39
 8. Egypten - 32
 9. Iran - 25
 10. Libanon - 22
 11. Sudan - 21
 12. Ukraina - 21
 13. Thailand - 21
 14. Filippinerna - 21

År 2022

Totalt 3331 rapporterade fall
 • 2021 (61.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 952 (29.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 358 (10.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Syrien - 87
 2. Irak - 59
 3. Turkiet - 56
 4. Somalia - 54
 5. Afghanistan - 50
 6. Egypten - 39
 7. Pakistan - 31
 8. Spanien - 27
 9. Indien - 25
 10. Ukraina - 22
 11. Kenya - 21
 12. Nigeria - 19
 13. Libanon - 19
 14. Bangladesh - 18

År 2021

Totalt 2885 rapporterade fall
 • 1734 (60.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 693 (24.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 458 (16.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Syrien - 84
 2. Irak - 64
 3. Afghanistan - 45
 4. Somalia - 44
 5. Turkiet - 44
 6. Egypten - 33
 7. Pakistan - 27
 8. Libanon - 17
 9. Iran - 16
 10. Rumänien - 16
 11. Spanien - 15
 12. Grekland - 14
 13. Vietnam - 14
 14. Libyen - 12

År 2020

Totalt 3111 rapporterade fall
 • 2092 (67.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 779 (25.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 240 (8.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Syrien - 110
 2. Irak - 50
 3. Afghanistan - 39
 4. Somalia - 35
 5. Turkiet - 34
 6. Indien - 28
 7. Thailand - 26
 8. Egypten - 26
 9. Pakistan - 22
 10. Spanien - 20
 11. Mongoliet - 20
 12. Uganda - 20
 13. Vietnam - 19
 14. Filippinerna - 15

År 2019

Totalt 3857 rapporterade fall
 • 2037 (53.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1569 (41.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 251 (6.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Syrien - 179
 2. Irak - 134
 3. Turkiet - 79
 4. Afghanistan - 71
 5. Egypten - 58
 6. Indien - 57
 7. Filippinerna - 55
 8. Somalia - 42
 9. Pakistan - 40
 10. Thailand - 38
 11. Iran - 35
 12. Spanien - 31
 13. Bangladesh - 31
 14. Mongoliet - 31

År 2018

Totalt 3858 rapporterade fall
 • 1909 (49.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1754 (45.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 195 (6.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Syrien - 332
 2. Irak - 130
 3. Turkiet - 77
 4. Filippinerna - 76
 5. Afghanistan - 76
 6. Egypten - 65
 7. Somalia - 56
 8. Indien - 42
 9. Vietnam - 41
 10. Rumänien - 39
 11. Thailand - 36
 12. Grekland - 35
 13. Iran - 33
 14. Spanien - 33
 15. Pakistan - 31

År 2017

Totalt 3725 rapporterade fall
 • 1739 (47.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1788 (48.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 198 (5.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Syrien - 422
 2. Irak - 173
 3. Afghanistan - 71
 4. Turkiet - 63
 5. Filippinerna - 61
 6. Egypten - 45
 7. Thailand - 44
 8. Rumänien - 40
 9. Indien - 35
 10. Vietnam - 32
 11. Iran - 30
 12. Spanien - 28
 13. Italien - 28
 14. Serbien - 24
 15. Somalia - 24

År 2016

Totalt 4393 rapporterade fall
 • 1639 (37.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2535 (58.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 219 (5.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Syrien - 789
 2. Irak - 365
 3. Afghanistan - 204
 4. Filippinerna - 79
 5. Egypten - 53
 6. Iran - 52
 7. Spanien - 48
 8. Turkiet - 47
 9. Thailand - 44
 10. Rumänien - 40
 11. Somalia - 40
 12. Vietnam - 35
 13. Kuwait - 33
 14. Eritrea - 32
 15. Grekland - 29

År 2015

Totalt 3880 rapporterade fall
 • 1627 (42.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2151 (55.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 102 (3.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Syrien - 548
 2. Irak - 242
 3. Afghanistan - 122
 4. Eritrea - 80
 5. Filippinerna - 67
 6. Somalia - 58
 7. Turkiet - 57
 8. Egypten - 46
 9. Libanon - 43
 10. Iran - 42
 11. Rumänien - 39
 12. Thailand - 34
 13. USA - 32
 14. Utland - 31
 15. Vietnam - 30

År 2014

Totalt 2917 rapporterade fall
 • 1455 (50.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1415 (49.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 47 (1.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Syrien - 183
 2. Irak - 98
 3. Filippinerna - 75
 4. Eritrea - 64
 5. Egypten - 44
 6. Thailand - 43
 7. Rumänien - 39
 8. Spanien - 35
 9. Afghanistan - 34
 10. Palestinska myndigheten - 34
 11. Somalia - 30
 12. USA - 29
 13. Pakistan - 29
 14. Grekland - 27
 15. Taiwan - 27

År 2013

Totalt 2450 rapporterade fall
 • 1263 (52.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1158 (47.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 29 (1.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Syrien - 117
 2. Irak - 104
 3. Filippinerna - 58
 4. Afghanistan - 43
 5. Thailand - 40
 6. Somalia - 39
 7. Rumänien - 35
 8. Egypten - 35
 9. USA - 30
 10. Serbien - 29
 11. Spanien - 25
 12. Indien - 25
 13. Grekland - 21
 14. Kina - 21
 15. Colombia - 21

År 2012

Totalt 2094 rapporterade fall
 • 1075 (51.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 995 (48.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 24 (1.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Irak - 71
 2. Filippinerna - 61
 3. Thailand - 53
 4. Egypten - 40
 5. Spanien - 36
 6. Kina - 34
 7. Syrien - 33
 8. Indien - 31
 9. Sri Lanka - 27
 10. Rumänien - 26
 11. Somalia - 26
 12. Afghanistan - 25
 13. Vietnam - 24
 14. USA - 21
 15. Kosovo - 20

År 2011

Totalt 1879 rapporterade fall
 • 972 (52.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 877 (47.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 30 (1.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Filippinerna - 74
 2. Irak - 52
 3. Serbien och Montenegro - 40
 4. Indien - 40
 5. Kina - 39
 6. Thailand - 37
 7. USA - 34
 8. Spanien - 29
 9. Kosovo - 25
 10. Somalia - 20
 11. Libanon - 20
 12. Rumänien - 18
 13. Iran - 17
 14. Vietnam - 17
 15. Grekland - 16

År 2010

Totalt 1580 rapporterade fall
 • 836 (53.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 732 (46.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 12 (1.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Kina - 46
 2. Irak - 44
 3. Serbien och Montenegro - 38
 4. Filippinerna - 38
 5. Indien - 34
 6. Thailand - 32
 7. Rumänien - 28
 8. Spanien - 27
 9. USA - 24
 10. Iran - 20
 11. Sydkorea - 20
 12. Grekland - 17
 13. Kosovo - 16
 14. Taiwan - 14
 15. Egypten - 14

År 2009

Totalt 1478 rapporterade fall
 • 817 (55.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 631 (43.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 30 (2.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Kina - 54
 2. Filippinerna - 43
 3. Irak - 33
 4. Vietnam - 32
 5. USA - 27
 6. Thailand - 23
 7. Egypten - 19
 8. Spanien - 17
 9. Sydkorea - 16
 10. Indien - 16
 11. Iran - 14
 12. Serbien och Montenegro - 13
 13. Polen - 11
 14. Grekland - 11
 15. Rumänien - 11

År 2008

Totalt 1303 rapporterade fall
 • 757 (58.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 537 (41.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 9 (1.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Thailand - 39
 2. Irak - 31
 3. Filippinerna - 29
 4. Indien - 28
 5. USA - 24
 6. Kina - 21
 7. Rumänien - 19
 8. Libanon - 19
 9. Vietnam - 17
 10. Spanien - 17
 11. Grekland - 15
 12. Serbien och Montenegro - 14
 13. Egypten - 14
 14. Somalia - 13
 15. Polen - 12

År 2007

Totalt 1129 rapporterade fall
 • 658 (58.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 456 (40.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 15 (2.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Serbien och Montenegro - 28
 2. Filippinerna - 28
 3. Kina - 25
 4. Colombia - 25
 5. Thailand - 22
 6. USA - 22
 7. Spanien - 18
 8. Indien - 18
 9. Irak - 17
 10. Grekland - 13
 11. Burundi - 12
 12. Tyskland - 11
 13. Syrien - 11
 14. Bosnien och Hercegovina - 9
 15. Polen - 8

År 2006

Totalt 1055 rapporterade fall
 • 683 (65.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 358 (34.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 14 (1.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. USA - 32
 2. Filippinerna - 24
 3. Thailand - 20
 4. Spanien - 20
 5. Kina - 17
 6. Sydkorea - 14
 7. Serbien och Montenegro - 13
 8. Vietnam - 13
 9. Iran - 12
 10. Storbritannien - 11
 11. Polen - 11
 12. Grekland - 11
 13. Egypten - 9
 14. Libanon - 8

År 2005

Totalt 975 rapporterade fall
 • 597 (61.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 241 (25.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 137 (14.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Thailand - 27
 2. USA - 26
 3. Kina - 18
 4. Egypten - 10
 5. Storbritannien - 8
 6. Sri Lanka - 8
 7. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 7
 8. Sydkorea - 7
 9. Filippinerna - 7
 10. Kroatien - 5
 11. Cypern - 5
 12. Vietnam - 5
 13. Spanien - 5
 14. Italien - 5

År 2004

Totalt 701 rapporterade fall
 • 413 (59.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 167 (24.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 121 (17.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. USA - 13
 2. Filippinerna - 13
 3. Spanien - 12
 4. Storbritannien - 9
 5. Kosovo - 7
 6. Grekland - 6
 7. Tyskland - 5
 8. Panama - 4
 9. Afghanistan - 4
 10. Thailand - 4
 11. Bosnien och Hercegovina - 4
 12. Turkiet - 4
 13. Tunisien - 4
 14. Kroatien - 3

År 2003

Totalt 545 rapporterade fall
 • 337 (62.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 125 (23.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 83 (15.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Storbritannien - 10
 2. Thailand - 8
 3. USA - 8
 4. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 6
 5. Libanon - 6
 6. Grekland - 6
 7. Sydkorea - 6
 8. Polen - 4
 9. Iran - 4
 10. Colombia - 4
 11. Bosnien och Hercegovina - 4
 12. Spanien - 4
 13. Australien - 4
 14. Kroatien - 3

År 2002

Totalt 437 rapporterade fall
 • 286 (65.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 111 (25.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 40 (10.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Thailand - 10
 2. Spanien - 9
 3. Grekland - 9
 4. Storbritannien - 8
 5. USA - 8
 6. Sydkorea - 5
 7. Italien - 5
 8. Kazakstan - 4
 9. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 4
 10. Filippinerna - 4
 11. Vitryssland - 3
 12. Kroatien - 3
 13. Japan - 3
 14. Australien - 3

År 2001

Totalt 425 rapporterade fall
 • 273 (64.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 100 (24.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 52 (12.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Grekland - 9
 2. Kina - 7
 3. Spanien - 6
 4. Storbritannien - 5
 5. Thailand - 5
 6. Turkiet - 5
 7. Iran - 3
 8. Libanon - 3
 9. Sydkorea - 3
 10. Indien - 3
 11. Asien - 2
 12. Egypten - 2
 13. Irak - 2
 14. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 2

År 2000

Totalt 324 rapporterade fall
 • 191 (59.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 77 (24.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 56 (17.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Thailand - 10
 2. Storbritannien - 7
 3. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 6
 4. Spanien - 6
 5. Libanon - 6
 6. Cypern - 5
 7. Grekland - 4
 8. Ryssland - 3
 9. Turkiet - 3
 10. Polen - 2
 11. Iran - 2
 12. USA - 2
 13. Italien - 2
 14. Rumänien - 1

År 1999

Totalt 10 rapporterade fall
 • 7 (70.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3 (30.0%) saknar uppgift om smittland

År 1998

Totalt 2 rapporterade fall
 • 1 (50.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (50.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Inga länder angivna - 0

År 1997

Totalt 0 rapporterade fall
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Inga länder angivna - 0