Infektion och bärarskap av meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) är anmälningspliktig sedan 1 januari 2000. Sedan 1995 har dessa bakterier anmälts genom den så kallade "Frivilliga laboratorierapporten". MRSA började få en ökad spridning i många länder på 1980-talet och betraktas i många länder som ett olösligt vårdhygieniskt problem.

I Sverige var MRSA sällsynt fram till för något år sedan. Genom den frivilliga laboratorierapporteringen (1995 - 1999) kunde man få en viss uppfattning om förekomsten, men det var svårt att värdera kvaliteten på de siffror som redovisades och hur pass god täckningsgraden var.

Under 2000 anmäldes totalt 327 fall av MRSA-infektion enligt smittskyddslagen, varav 283 med klinisk anmälan. Stockholm och Västra Götaland var de landsting som rapporterade flest fall. Om man jämför med siffror ur den tidigare frivilliga laboratorierapporteringen har Stockholm det senaste året haft en kraftig ökning; 91 laboratorieanmälda fall mot färre än 20 per år under 1995 - 1999. V Götaland däremot uppvisade en minskning; 76 fall år 2000 mot 114 fall under föregående år enligt laboratorierapporteringen. På grund av de osäkra siffrorna under tidigare år är det vanskligt att jämföra bakåt i tiden. Utbrott av MRSA har under året förekommit på flera håll inom sjukvården, t.ex. i Stockholm. Fall rapporterades från samtliga landsting utom Jämtland och Dalarna.

Alla åldrar fanns representerade bland de anmälda fallen, men 60 % var över 50 år och 7 % var i åldersgruppen 0 - 4 år. Av de 238 kliniskt anmälda fallen hade 184 smittats i Sverige, för 27 saknades uppgift om smittland och 46 av dem hade smittats utomlands. Åtta personer hade troligen smittats i vårdarbete, tre av dem utomlands.