Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) blev anmälningspliktiga från och med år 2000. Dessförinnan övervakades läget 1995 – 1999 genom den frivilliga laboratorierapporten. Man kunde där få en viss uppfattning om förekomsten, men det var svårt att värdera kvaliteten och täckningsgraden på dessa siffror.

Under år 2002 anmäldes 442 fall av MRSA, med anmälningar från samtliga 21 landsting. Av dessa 442 uppgavs 292 vara smittade inom landet och 109 utomlands. För övriga 41 personer var smittlandet okänt. Av de inhemska fallen antogs 182 vara smittade i samband med vårdkontakt och 90 personer smittade i samhället.

Trender

Under den tid MRSA varit en anmälningspliktig diagnos har antalet fall ökat från 323, år 2000, 425 år 2001 till 442 år 2002. Storstadslandstingen (Stockholm, Västra Götaland och Skåne) har stått för 73 % av det totala antalet fall. En stigande trend i antalet fall har noterats för Stockholm med 97, 166 och 205 fall respektive år, medan Västra Götaland har haft en sjunkande trend med 110, 54 respektive 48 fall under samma år. Fallen i Stockholms läns landsting har utgjort 46 % av landets samtliga anmälda fall, samtidigt som befolkningen där utgör cirka 20 % av hela riket.

För mer detaljerad information hänvisas till SWEDRES 2002.