Under 2010 anmäldes 1 580 fall av MRSA, vilket motsvarar en incidens på 17. Det var 100 fler fall än 2009, en ökning med 7 %. Sedan MRSA blev anmälningspliktig år 2000 har antalet fall ökat varje år. Ökningen är sannolikt en kombination av en reell incidens ökning och en ökad provtagning med frågeställning MRSA i takt med att lokala och regionala vårdprogram implementerats. Andelen fall som troligast smittats utomlands med MRSA har ökat sedan 2006, från 34 % av fallen 2006 till 46 % av fallen 2010. Samtidigt har andelen inhemska MRSA-fall sjunkit från 64 % 2006 till 53 % av MRSA-fallen 2010. En aktiv insats gjordes 2010 i samarbete mellan SMI och landets smittskydds- och vårdhygienenheter för att komplettera den epidemiologiska informationen och därmed förbättra kunskapen om smittvägar och demografi för årets MRSA-fall. De flesta inhemska fallen har de senaste fem åren smittats ute i samhället, och andelen samhällsförvärvade infektioner ökar (Figur 1). Smitta inom äldreomsorg och öppenvård ökar också något. Under 2010 upptäcktes ett fåtal begränsade MRSA-utbrott inom sjukvården och inom annan vård/omsorg.

Andelen utlandssmittade i Sverige har ökat varje år de senaste fem åren. En lika hög andel av dessa smittas inom som utom vården och detta speglar den höga incidensen av MRSA i vården i många länder.

Ålder och kön

MRSA rapporterades i alla åldersgrupper och hos lika många män som kvinnor. 59 % av fallen med säkerställd inhemsk smitta var yngre än 50 år. Medianåldern var 43 år för de inhemskt smittade, en ökning med fem år jämfört med 2009. För de utlandssmittade var medianåldern 27 år.

Smittväg och smittland

Under 2010 rapporterades 687 fall (43 %) som inhemskt smittade och 595 fall (38 %) som smittade utomlands. För 18 % av fallen var Sverige och 1–4 andra länder samtidigt angivna som smittland. Uppgift om smittland saknades för 15 fall. De fem mest frekvent angivna primära smittländerna under 2010 var Kina (46), Irak (44), Serbien och Montenegro (38), Filippinerna (38) och Indien (34 fall).

För totalt 863 fall (63 % av de inhemskt smittade, 36 % av de utlandssmittade och 75 % av fallen med fler angivna smittländer), angavs samhällsförvärvad smitta, det vill säga smitta som inte var klart relaterad till sjukvård eller omsorg. Detta var därmed den vanligaste smittvägen. Sjukhusförvärvad MRSA rapporterades för 64 inhemskt smittade fall (9 % av de inhemskt smittade fallen 2010). Detta var en minskning jämfört med 2009, då 88 sjukhussmittade fall (12 % av de inhemska fallen 2009) rapporterades. Antalet inhemska sjukhusförvärvade fall har halverats 2010 jämfört med 2006 och 2007, då 136 respektive 127 fall rapporterades. Antalet inhemska fall smittade inom äldreomsorg/annan kommunal omsorg/öppenvård var 102 (15 % av de inhemska fallen), en ökning från de 88 fall som rapporterades under 2009. Sjukhusförvärvad MRSA var relativt vanligare bland de utlandssmittade fallen, 237 av 595 fall (40 %) rapporterades under 2010. Det kan hänga samman med upptäckt av asymtomatiska smittbärare i samband med rekommenderad screeningprovtagning av patienter som haft sjukhuskontakt utomlands när de läggs in på svenska sjukhus.

Sverige rapporterade till ECDC att andelen MRSA bland invasiva isolat av Staphylococcus aureus var 0,7 %. Sverige tillhör därmed fortfarande gruppen länder i Europa med lägst andel MRSA.

MRSA
Figur 1. Smittväg för inhemskt smittade MRSA-fall, 2006-2010. (n=antal MRSA-fall med säkerställd inhemsk smitta per år.)

Smittväg och smittland

Under 2010 rapporterades 687 fall (43 %) som inhemskt smit¬tade och 595 fall (38 %) som smittade utomlands. För 18 % av fallen var Sverige och 1–4 andra länder samtidigt angivna som smittland. Uppgift om smittland saknades för 15 fall. De fem mest frekvent angivna primära smittländerna under 2010 var Kina (46), Irak (44), Serbien och Montenegro (38), Filippinerna (38) och Indien (34 fall).

För totalt 863 fall (63 % av de inhemskt smittade, 36 % av de utlandssmittade och 75 % av fallen med fler angivna smittländer), angavs samhällsförvärvad smitta, det vill säga smitta som inte var klart relaterad till sjukvård eller omsorg. Detta var därmed den vanligaste smittvägen. Sjukhusförvärvad MRSA rapporterades för 64 inhemskt smittade fall (9 % av de inhemskt smittade fallen 2010). Detta var en minskning jämfört med 2009, då 88 sjukhussmittade fall (12 % av de inhemska fallen 2009) rapporterades. Antalet inhemska sjukhusförvärvade fall har halverats 2010 jämfört med 2006 och 2007, då 136 respektive 127 fall rapporterades. Antalet inhemska fall smittade inom äldreomsorg/annan kommunal omsorg/öppenvård var 102 (15 % av de inhemska fallen), en ökning från de 88 fall som rapporterades under 2009. Sjukhusförvärvad MRSA var relativt vanligare bland de utlandssmittade fallen, 237 av 595 fall (40 %) rapporterades under 2010. Det kan hänga samman med upptäckt av asymtomatiska smittbärare i samband med rekommenderad screeningprovtagning av patienter som haft sjukhuskontakt utomlands när de läggs in på svenska sjukhus.

Sverige rapporterade till ECDC att andelen MRSA bland invasiva isolat av Staphylococcus aureus var 0,7 %. Sverige tillhör därmed fortfarande gruppen länder i Europa med lägst andel MRSA.

Orsak till undersökning

Av de inhemskt smittade fallen upptäcktes 47 % vid utredning av kliniska symtom, 43 % i samband med smittspårning och 10 % vid screening. För de utlandssmittade var fördelningen 34 %, 9 % respektive 56 %. Invasiv MRSA-infektion (fynd i blododling eller likvor) rapporterades hos 15 fall under 2010. Av dessa var 13 nya MRSA-fall för året och 2 inträffade hos fall kända från tidigare år.

Epidemiologisk typning

Som ett led i den nationella övervakningen av MRSA utförs spa-typning av isolat från samtliga nyanmälda fall. Isolaten undersöks dessutom avseende förekomst av PVL-gener, vilket ger ytterligare epidemiologisk information. Typningsresultaten återkopplas fortlöpande till insändande laboratorium och smittskyddsenheter. Vid behov görs utvidgad typning med PFGE.

De 10 vanligaste spa-typerna under 2010, som fanns hos 42 % av de rapporterade fallen, framgår av Figur 2. Andelen PVL-positiva isolat hos dessa vanligaste spa-typer var 53 %. För övriga 258 spa-typer som rapporterades hos MRSA-fall under 2010 var andelen PVL-positiva isolat 24 %.

MRSA
Figur 2. De 10 vanligast förekommande spa-typerna hos MRSA-fall 2010 och förekomst av PVL-toxin inom respektive spa-typ.