Staphylococcus aureus (gula stafylokocker) är en vanlig orsak till sår- och hudinfektioner. Cirka 30 procent av befolkningen är bärare av dessa bakterier utan att vara sjuka. Meticillinresistenta S. aureus (MRSA) är resistenta mot antibiotika av betalaktamtyp och ibland även mot andra antibiotikaklasser. De ger samma typ av infektioner som meticillinkänsliga S. aureus, men på grund av resistens kan behandlingen försvåras.

Utfall

År 2016 anmäldes 4 402 fall av MRSA, en ökning med 520 fall (13 procent) jämfört med 2015. Detta är en mindre ökning än från 2014 till 2015 (33 procent). Incidensen, baserad på antal anmälda fall per år, motsvarar 44 fall per 100 000 invånare och år, en ökning från 39 fall per 100 000 invånare 2015. De senaste 10 åren ses en signifikant ökning av incidensen med 103 procent var femte år (P < 0,001).

Figur 1. Incidens av MRSA 2007–2016 med tillhörande trendlinje (negativ binomial regression)

Figur 1. Incidens av MRSA 2007–2016 med tillhörande trendlinje (negativ binomial regression)

När utvecklingen studeras på månadsbasis ses en signifikant minskning (P < 0,001) av incidensen mellan december 2015 och december 2016 även om incidensen fortsatt är högre än tidigare år, se figur 2. Incidensen för fall smittade i Sverige under 2016 är oförändrad sedan föregående år (16 fall per 100 000 invånare).

Figur 2. Incidens samt förväntad incidens (anmälda fall/100 000 invånare och månad) av MRSA, januari 2014 till december 2016

Figur 2. Incidens samt förväntad incidens (anmälda fall/100 000 invånare och månad) av MRSA, januari 2014 till december 2016

Ålder och kön

Av de rapporterade fallen var 2 315 (53 procent) kvinnor, 2 086 (47 procent) män och ett fall okänt. Liksom år 2015 var medianåldern 26 år Bland de fall som smittats i Sverige var incidensen under 2016 högst bland 0-åringar: 218 fall/100 000 invånare, vilket är en ökning jämfört med 171 fall/100 000 invånare i samma åldersgrupp under 2015, se figur 3.

Figur 3. Incidens (anmälda fall/100 000 invånare och år) av MRSA i olika åldersgrupper, år 2007– 2016

Figur 3. Incidens (anmälda fall/100 000 invånare och år) av MRSA i olika åldersgrupper, år 2007– 2016

Smittland

Under 2016 rapporterades 1 635 (37 procent) fall som smittade i Sverige och 2 529 (57 procent) fall som smittade utanför Sverige. Detta är en mindre andel fall smittade i Sverige och en högre andel smittade i utlandet jämfört med föregående år, se figur 4. För 238 fall (5,4 procent) saknas information om smittland. För de fall som smittats utanför Sverige var de vanligaste smittländerna Syrien (18 procent), Irak (8,2 procent) och Afghanistan (4,6 procent)

Figur 4. Smittland för MRSA-fall anmälda år 2007–2016

Figur 4. Smittland för MRSA-fall anmälda år 2007–2016

Epidemiologisk gruppering

Bland fallen rapporterade 2016 var samhällsförvärvad MRSA vanligast. Bland fall som smittats i Sverige angavs 1 241 (76 procent) vara förvärvade i samhället, bland fall som smittats utomlands var 1 473 (58 procent) samhällsförvärvade. Bland fall smittade utomlands var smitta på sjukhus vanligare (16 procent) än bland fall smittade i Sverige (4,6 procent). Bland såväl fall smittade i Sverige som fall smittade utomlands var en liten andel, 6,4 respektive 5,3 procent, förvärvad inom vård och/eller omsorg utanför sjukhus (figur 5 och 6).

Figur 5. Epidemiologisk gruppering för MRSA-fall smittade i Sverige 2007–2016

Figur 5. Epidemiologisk gruppering för MRSA-fall smittade i Sverige 2007–2016

Figur 6. Epidemiologisk gruppering för MRSA-fall smittade utanför Sverige 2007–2016

Figur 6. Epidemiologisk gruppering för MRSA-fall smittade utanför Sverige 2007–2016

Av de fall som smittats i Sverige upptäcktes de flesta (49 procent) vid undersökning av kliniska symtom. Screening var, liksom föregående år, vanligaste (47 procent) orsaken till undersökning bland utlandssmittade fall. Vid undersökning av kliniska symtom isolerades MRSA oftast från sår (1 014 fall, 67 procent), och vid screening oftast från svalg (532 fall, 37 procent).

Geografisk fördelning i Sverige

Högst incidens sågs i Blekinge (120 per 100 000 invånare) och Kalmar (106 per 100 000 invånare). Lägst incidens sågs i Södermanland (27 per 100 000 invånare) och Västerbotten (28 per 100 000 invånare). Olika lokala rutiner/riktlinjer för provtagning, smittspårning och screening samt variationer i antal personer som nyligen kommit till Sverige kan förklara delar av de stora skillnaderna mellan olika län, se figur 7.

Figur 7. Incidens (anmälda fall/100 000 invånare och år) av MRSA i olika län samt fördelning av anledning till undersökning, år 2016

Figur 7. Incidens (anmälda fall/100 000 invånare och år) av MRSA i olika län samt fördelning av anledning till undersökning, år 2016

Utbrott

Under 2016 rapporterades 13 utbrott (tre eller fler fall) i sju olika län.

Se fördjupad information om utbrott 2016.

Mikrobiologi

Epidemiologisk typning av MRSA ingår i Folkhälsomyndighetens övervakningsprogram och 98 % av alla fall typades under 2016.

Se en fördjupad information om mikrobiologi.

Sammanfattande bedömning och förslag på åtgärder

Under 2015 sågs en kraftig ökning av antalet rapporterade fall av MRSA. Detta berodde delvis på det stora antalet personer som kom till Sverige från länder med en högre förekomst av MRSA än genomsnittet i Sverige. Provtagningen i den gruppen är också större än i den övriga befolkningen eftersom de har fler kontakter med sjukvården. Antalet rapporterade fall av MRSA fortsatte öka under 2016 men ökningstakten har avstannat.

Idag sker smittspridningen av MRSA framförallt ute i samhället. Provtagning av utlandsvårdade vid fortsatt vård i Sverige samt den höga förekomsten av MRSA inom vården i många länder är troliga förklaringar till den höga andelen MRSA förvärvad på sjukhus bland fall smittade utanför Sverige. Vårdhygieniska åtgärder och arbete för rationell antibiotikaanvändning är viktiga för att motverka spridning av MRSA.

Läs mer

Tabellsamling – årsrapporter 2016

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Sjukdomsinformation om meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA)