Sammanfattning och bedömning

Under 2018 rapporterades 3864 fall av MRSA motsvarande en incidens av 38 fall per 100 000 invånare (figur 1). Det är en ökning med 2,5 procent jämfört med 2017 (37 fall per 100 000 invånare; n=3735). Andelen fall som smittats i Sverige och utomlands var 49 respektive 45 procent (n=1909 respektive n=1750). Antalet fall med kliniska infektioner var 44 procent (n=1688) medan 55 procent (n=2118) var symtomfria bärare. Incidensen av kliniska fall ökade med 13 procent mellan 2017 och 2018, medan den minskade för bärare (figur 1). Invasiv infektion (fynd av MRSA i blod) rapporterades hos 64 personer under 2018 jämfört med 55 föregående år. Av dessa var 52 nya för året och 12 tidigare kända MRSA-fall. Fall av MRSA rapporterades från alla 21 regioner i Sverige. En 2,4-faldig skillnad i incidens sågs mellan regionen med högst incidens jämfört med den region med lägst incidens. Skillnader i provtagning, screening och kontaktspårning i regionerna påverkar i hög grad incidensen. Av fallen var 52 procent kvinnor och medianåldern var 29 år för kvinnor och 30 år för män. Incidensen för kliniska fall var högst bland barn yngre än ett år följt av fallen i åldersgruppen 80 år och äldre. Även bland bärare var incidensen högst bland barn yngre än ett år, följt av barn 1-4 år och 5-9 år. En hög incidens sågs också för kvinnor 20-39 år och screening på neonatal- och inom mödravården med efterföljande kontaktspårning vid nya fall är troliga förklaringar till den höga incidensen bland kvinnor och barn.

Smitta i samhället som sedan 2015 delats i familj/hushållskontaktssmitta och samhällssmitta är fortfarande den vanligaste smittvägen för MRSA (figur 2). Bland MRSA-fall som smittats i Sverige rapporterades 39 procent (n=753) som familj/ hushållskontaktsmitta medan 30 procent (n=573) som samhällssmitta. Andelen personer som förvärvat MRSA på sjukhus samt inom vård och omsorg utanför sjukhus var 5 procent (n=97) respektive 6 procent (n=117).

Sedan januari 2018 omfattar den nationella mikrobiologiska övervakningen av MRSA endast isolat från kliniska fall. För de kliniska fallen fanns typningsdata, spa-typ och PVL-status, för 1566 isolat (93 procent). Dessutom rapporterades typningsresultat för 1256 isolat (59 procent) från symtomfria bärare (tabell S1). Bland isolaten från kliniska infektioner identifierades totalt 308 spa-typer och de tio vanligaste sågs bland 45 procent av fallen. För kliniska fall smittade i Sverige och bärare har fyra spa-typer legat bland topp tio sedan 2009; t002, t008, t044 och t223 (figur S1 och S2). Ett trettiotal vårdrelaterade mindre smittspridningar (2-11 fall) av MRSA rapporterades under året.

Incidensen av MRSA i Sverige har ökat stadigt under flera år men har sedan år 2016 planat ut. Inga större förändringar har setts för andelen fall smittade inom vården i Sverige, med reservation för att det saknas information om smittväg för 18 procent (n=338) av de fall som rapporterats som smittade i Sverige.

Figur 1. Incidens av MRSA uppdelat på typ av infektion under åren 2009–2018.

Figur 1. Incidens av MRSA uppdelat på typ av infektion under åren 2009–2018.

Figur 2. Incidens av MRSA för fall smittade i Sverige, uppdelad på smittväg/smittplats under åren 2009–2018.

Figur 2. Incidens för fall smittade i Sverige, uppdelad på smittväg/smittplats under åren 2009–2018.

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA)
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Diagramsamling 2018 (PDF, 1,6 MB)