Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades 3858 fall av MRSA motsvarande en incidens av 37 fall per 100 000 invånare, vilket i stort är oförändrat jämfört med 2018 (figur 1). Kliniska infektioner ökade med 7 procent jämfört med 2018 medan den minskade med 8 procent bland bärare (n=1830 respektive n=1958; figur 1). Andelen fall som smittats i Sverige var 53 procent (n=2035). Invasiv infektion rapporterades hos 72 fall under 2019 jämfört med 64 fall under 2018. Av dessa var 62 nyanmälda fall och 10 tidigare kända fall som fått MRSA-infektion i blodet under 2019.

Fall av MRSA rapporterades från alla 21 regioner i Sverige och en nära trefaldig skillnad i incidens sågs mellan regionerna med högst respektive lägst incidens. Skillnader i provtagning, screening och smittspårning i regionerna påverkar i hög grad incidensen. Medianåldern för samtliga fall var 31 år (spridning 0-100+ år) och 52 procent av fallen var kvinnor. Incidensen för fall smittade i Sverige var högst bland barn yngre än ett år följt av personer 80 år och äldre. En hög incidens sågs också för kvinnor 20-39 år. Screening på neonatal- och inom mödravården med efterföljande smittspårning vid nya fall är troliga förklaringar till den höga incidensen bland kvinnor och barn.

Smitta i samhället, som sedan 2015 delats upp i familj/hushållskontaktssmitta och samhällssmitta, är fortfarande den vanligaste smittvägen för MRSA. Bland MRSA-fall som smittats i Sverige rapporterades 33 procent vardera som familj/ hushållskontaktsmitta (n=668) och som samhällssmitta (n=681) (figur 2). Tolv procent hade förvärvat MRSA på sjukhus eller inom vård och omsorg utanför sjukhus (n=119 respektive n=126).

För MRSA-fall med kliniska infektioner har åtta spa-typer varit bland de 10 vanligaste sedan 2015; t002, t008, t019, t044, t127, t223, t304 och t437 (figur 3). Under perioden 2015-2019 har spa-typerna t005, t304 och t034 blivit vanligare, och t044, t019, t127 och t690 mindre vanliga. Andelen isolat av typen t005 fördubblades bland kliniska fall under 2019 och orsaken till ökningen är oklar. Isolat från kliniska fall bar oftare på virulensfaktorn PVL jämfört med isolat från bärare (47 respektive 17 procent, år 2019) vilket även reflekteras i fördelningen av spa-typer (figur 4). PVL-positivitet associeras vanligen med samhällsförvärvad MRSA och hud- och mjukdelsinfektioner. Flera mindre vårdassocierade smittspridningar av MRSA rapporterades från regionerna under 2019. Av betydelse var en spridning bland patienter som vårdades på ett nationellt brännskadecentrum där ett kluster av spa-typ t315 konfirmerades med WGS och omfattade sju patienter från fem regioner.

Incidensen för samtliga fall av MRSA i Sverige har ökat stadigt under flera år men har sedan år 2016 planat ut, bland annat beroende på ändringar i lokala riktlinjer för screening och smittspårning. Inga större förändringar har setts för andelen fall smittade inom vården i Sverige, med reservation för att det saknas information om smittväg för 20 procent (n=403) av de fall som rapporterats som smittade i Sverige.

Figur 1. Incidens av MRSA uppdelat på typ av infektion under åren 2010–2019.

Figur 1. Incidens av MRSA uppdelat på typ av infektion

Figur 2. Incidens av MRSA för fall smittade i Sverige, uppdelad på smittväg/smittplats under åren 2010–2019.

Incidens av MRSA för fall smittade i Sverige, uppdelad på smittväg/smittplats

Figur 3. De vanligaste spa-typerna bland kliniska MRSA-fall 2015-2019. Andel fall (%) av spa-typ.

De vanligaste spa-typerna bland kliniska MRSA-fall 2015-2019. Andel fall (%) av spa-typ.

Figur 4. De tio vanligaste spa-typerna av MRSA hos fall med kliniska infektioner uppdelade på PVL-status jämfört med fall från bärare i Sverige under 2019. I diagrammet anges andelen kliniska fall (K) och andelen bärare (B) med dessa spa-typer. PVL=Panton–Valentine leukocidin. För kliniska fall och symtomfria bärare fanns typningsdata för 1645 (90 procent av fallen) respektive 1007 isolat (51 procent av fallen).

Figur 4. De tio vanligaste spa-typerna av MRSA hos fall med kliniska infektioner uppdelade på PVL-status jämfört med fall från bärare i Sverige

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Sjukdomsinformation om meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA)
Tabellsamling – årsrapporter 2019