Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning 2020

Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades 3 112 fall av MRSA motsvarande en incidens av 30 fall per 100 000 invånare, vilket är en minskning med 19 procent jämfört med 2019 (n= 3 858; figur 1). Minskningen var 51 procent för fall som rapporterats smittade utanför Sverige (n=773, 2020 respektive n=1 572, 2019) medan antalet fall som smittades i Sverige var i stort oförändrat (n=2 084, 67 procent; figur 2). Invasiv infektion rapporterades hos 98 fall under 2020 vilket är en ökning jämfört med 2019 (n=72). Av dessa var 78 nyanmälda fall samt 20 tidigare kända fall som fått MRSA-infektion i blodet under 2020.

En trefaldig skillnad i incidens sågs mellan regionen med lägst respektive högst incidens (18 till 55 fall per 100 000 invånare). Skillnader i provtagning, screening och smittspårning i regionerna påverkar i hög grad incidensen.

Likt tidigare år var medianåldern för samtliga fall 32 år (spridning 0–100+ år) och 53 procent av fallen var kvinnor. Incidensen för fall smittade i Sverige var högst bland barn yngre än ett år följt av personer 80 år och äldre (n=204, incidens 180 respektive n=251, incidens 46). För kvinnor sågs en hög incidens i åldersgruppen 20–39 år (n=622, incidens 48). Screening på neonatal- och inom mödravården med efterföljande smittspårning vid nya fall är troliga förklaringar till den höga incidensen bland kvinnor och barn.

Smitta i samhället, som sedan 2015 delats upp i familj/hushållskontaktssmitta och samhällssmitta, är fortfarande den vanligaste smittvägen för MRSA. Bland MRSA-fall som smittats i Sverige rapporterades 32 procent vardera som familj/ hushållskontaktsmitta (n=667) och som samhällssmitta (n=664) (figur 3). Fjorton procent hade förvärvat MRSA på sjukhus eller inom vård och omsorg utanför sjukhus (n=129 respektive n=159).

Av de 1185 isolat som spa-typades från fall med kliniska infektioner har åtta spa-typer varit bland de vanligaste sedan 2015 (se tabell). Under perioden 2015–2020 har spa-typerna t005, t304 och t034 blivit vanligare medan t044, t019 samt t386 blivit mindre vanliga (Figur 4). Andelen isolat av typen t008 minskade med 24 procent bland kliniska fall under året och orsaken till minskningen är oklar. Region Skåne utför sedan slutet av 2019 helgenomsekvensering inklusive ST-typning på sina isolat, därför saknas spa-typningsdata från dessa fall för år 2020 (398 av 399 fall typades och 234 av dessa rapporterades som kliniska fall).

Ett femtontal mindre vårdassocierade smittspridningar av MRSA rapporterades under 2020, merparten inom särskilda boenden.

Incidensen för samtliga fall av MRSA i Sverige minskade under 2020 och framför allt för fallen smittade utanför Sverige. För fall smittade inom vården i Sverige ses däremot en liten ökning. Liksom föregående år saknas information om smittväg för en stor andel (21 procent, n=434) av de fall som rapporterades som smittade i Sverige.

Figur 1. Incidensen av MRSA uppdelat på typ av infektion under åren 2011–2020.

Linjediagram över incidensen av MRSA. En topp 2016 sedan nedgång.

Figur 2. Incidensen av MRSA uppdelat på smittade i Sverige och smittade utanför Sverige under åren 2011–2020.

Linjediagram över incidens av MRSA efter smittland. Smittade i Sverige dominerar.

Figur 3. Incidensen av MRSA för fall smittade i Sverige, uppdelad på smittväg/smittplats under åren 2011–2020.

Stapeldiagram över smittade med MRSA i Sverige efter smittväg. Smittade i samhället ökar.

Figur 4. De vanligaste spa-typerna bland kliniska MRSA-fall 2016–2020. Andel fall (procent) av spa-typ.

Stapeldiagram över de vanligaste spa-typerna bland MRSA. Flest t304.

Tabell 1. Andelen typade isolat, totalt och uppdelade på typ av infektion år 2020.
År 2018 ändrades den nationella mikrobiella övervakningen av MRSA till att omfatta endast kliniska prover från nya fall.

Typ av infektionAntal fallAntal spa-typade isolatAndel spa-typade isolat, procent
Total 3 112  1 842  59
Klinisk infektion 1 561  1185  76
Bärare 1 436 581  40
Uppgift saknas  115 76  66

Läs mer