Mjältbrand klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall skall anmälas till smittskyddsläkaren i regionen och Folkhälsomyndigheten.

Mjältbrand är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Mjältbrand 2016

Mjältbrand som även kallas antrax orsakas av bakterien Bacillus anthracis som genom dess sporbildande förmåga kan överleva mycket länge i naturen. Idisslande djur får i sig sporer vid bete och drabbas sedan av mjältbrand som är en allvarlig sjukdom med hög dödlighet. Genom tiderna har kadaver efter mjältbrandsdrabbade djur grävts ned i jorden, så kallade mjältbrandsgravar, vilket varit en möjlig källa till nya utbrott. Material från infekterade djur såsom hudar, ull, kroppsvätskor och kött kan smitta människor genom direkt hudkontakt, via magtarmkanalen vid förtäring av dåligt tillagat kött och vid inandning av sporer. Människor kan även smittas direkt vid inhalation av mjältbrandssporer vid bioterrorism och utbrott har också förekommit bland intravenösa narkotikamissbrukare som injicerat kontaminerat heroin. I Sverige är humanfall av mjältbrand mycket sällsynta.

Utfall

Inga humanfall av mjältbrand har rapporterats i Sverige under 2016.

Utbrott

Under sommaren 2016 inträffade i Östergötland ett utbrott av mjältbrand bland kor, hästar, får och älgar som föranledde en massiv smittskyddsinsats. På veterinärsidan genomfördes sanering, smittspårning och vaccination av cirka 3000 djur, och genom involverade smittskyddsläkares försorg gavs profylaktisk antibiotikabehandling till personer som efter bedömning ansågs ha varit i farozonen för smitta genom kontakt med infekterade djur. Inga humanfall av mjältbrand uppträdde bland de som blivit exponerade för animal smitta under detta utbrott.

Läs mer

Tabellsamling – årsrapporter 2016

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Sjukdomsinformation om mjältbrand

Sammanfattning från Smittskyddsenheten i Östergötland angående mjältbrandsutbrottet sommaren 2016

WHO: Anthrax in humans and animals