Mjältbrand klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall skall anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten.

Mjältbrand är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Mjältbrand 2017

Bakgrund

Mjältbrand som även kallas antrax orsakas av bakterien Bacillus anthracis som genom dess sporbildande förmåga kan överleva mycket länge i naturen. Idisslande djur får i sig sporer vid bete och drabbas sedan av mjältbrand som är en allvarlig sjukdom med hög dödlighet. Mjältbrandsgravar kan utgöra en möjlig källa till nya utbrott. Människor kan smittas om mjältbrandssporer penetrerar huden genom ett sår, via magtarmkanalen vid förtäring av dåligt tillagat kött från smittade djur och vid inandning av sporer. Människor kan även smittas vid inhalation av mjältbrandssporer vid bioterrorism och utbrott har också förekommit bland personer med injektionsmissbruk som injicerat heroin som kontaminerats med mjältbrandssporer. I Sverige är humanfall av mjältbrand mycket sällsynta.

Utfall

Inget humanfall av mjältbrand har rapporterats i Sverige under 2017.

Mikrobiologi

Under 2017 har ett humanprov med frågeställning mjältbrand analyserats med negativt resultat vid Folkhälsomyndighetens laboratorium.

Utbrott

Inga utbrott bland människor eller djur har rapporterats i Sverige under 2017. Sporadiska fall hos människa och mindre utbrott bland olika djurslag rapporteras löpande från alla delar av världen. Sett ur ett europeiskt perspektiv har under 2017 enstaka humanfall rapporterats från Rumänien och Bulgarien med koppling till samtidiga fall bland djur (nötkreatur respektive får), mindre utbrott bland olika djurslag har rapporterats från Italien, Frankrike och Schweiz.

Sammanfattande bedömning

I händelse av ett mjältbrandsutbrott krävs ett nära smittskyddssamarbete mellan human- och djursidan inklusive regionala och lokala myndigheter. Folkhälsomyndigheten bevakar omvärldssituationen och tillhandahåller laboratoriediagnostik vid misstanke om mjältbrand.

Läs mer

Årssammanfattning 2017

Sjukdomsinformation om mjältbrand

Tabellsamling – årsrapporter 2017

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Laboratoriediagnostik av mjältbrand

WHO:s manual för handläggning av mjältbrand hos människa och djur (2008)

SVA:s information om mjältbrand