Papegojsjuka (också kallad ornithos eller psittacos) är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Sjukdomen orsakas av bakterien Chlamydia psittaci och kan orsaka svår luftvägsinfektion. Fåglar utgör den främsta reservoaren för smittämnet. Till en början iakttogs sjukdomsfall hos människa efter kontakt med smittämnet via papegojfåglar, så kallade psittacina fåglar, därav namnet psittacos. Senare visade det sig att smittämnet är allmänt förekommande bland vilda fåglar. Även andra djur kan smittas.

Utfall och trend

Under 80-talet rapporterades drygt 100 fall av papegojsjukan per år i Sverige. Under det senaste decenniet har endast 2-24 fall rapporterats årligen. Under 2014 anmäldes 12 fall av papegojsjukan, samtliga fallen smittades i Sverige.

Ålder och kön

Under 2014 var två av fallen kvinnor i åldrarna 80 respektive 84 och resterade 10 fall utgjordes av män i åldrarna 36 till 82 år. En majoritet av fallen (n=9) rapporterades ha haft kontakt med fåglar.

Geografisk spridning i Sverige

Det flesta fallen (83 %) rapporterades från södra Sverige under det sista kvartalet 2014.

Smittvägar och utbrott

En utbrottsutredning påbörjades i december 2014 då de flesta av fallen rapporterades. Utredningen visade att kontakt med träck från vilda fåglar var den troliga smittkällan. Fallen tros ha blivit smittade då de hanterade fågelbord avsett för vilda fåglar.

Analys och diskussion

Det finns ingen uppenbar förklaring till varför antalet fall sjunkit men en anledning skulle kunna vara att patienter som uppvisar kliniska symtom inte provtas i samma utsträckning som på 80-talet. Undersökningar som gjorts i andra länder konkluderar att det finns ett stort mörkertal i antal anmälda fall. En anledning till detta tros vara man sällan misstänker papegojsjuka och att man därför missar att provta för sjukdomen.