Papegojsjuka (också kallad ornithos eller psittacos) är en zoonotisk sjukdom som orsakas av bakterien Chlamydia psittaci (C. psittaci) och kan orsaka svår luftvägsinfektion.

Bakterien förekommer främst i smittade fåglars avföring och kan spridas till människa via damm från intorkad avföring. Infektionsdosen är låg och så gott som alla personer är mottagliga.

Utfall

Psittacos är primärt en inhemsk smitta och av de 20 fall som rapporterades under 2016 var endast en person smittad utomlands (i Storbritannien).

Antal fall

Antal fall papegojsjuka

Säsongsvariation och geografisk spridning i Sverige

Majoriteten smittades under vintermånaderna då de hanterat fågelbord/fågelmatare och på så sätt kommit i kontakt med fåglar/fågelträck.

Samtliga fall anmäldes i södra Sverige.

Ålder och kön

Av samtliga rapporterade fall 2016 var medianålder 69 år. Fem av fallen var kvinnor.

Sammanfattande bedömning

Under 80-talet rapporterades drygt 100 fall av papegojsjukan per år i Sverige. Under det senaste decenniet har antalet anmälda fall minska betydligt. De mest sannolika orsakerna till minskningen i antal anmälda fall tros dels vara förändrad diagnostik. Den tidiga diagnostiken byggde helt på serologi (komplementbindning) i vilken man hade korsreagerande antikroppar mellan C. psittaci, C. pneumoniae och C. trachomatis. Detta medförde säkerligen en felrapportering där en hel del av papegojsjukefallen egentligen var C. pneumoniae-infektioner.

En annan orsak till minskningen är att man skärpt hygienkraven på zooaffärerna. Man får inte längre ha fågelburar helt fritt i affärerna och det krävs profylaktisk behandling av importerade burfåglar.

Den geografiska skillnaden i incidens kan till viss del förklaras av att de mikrobiologiska laboratorier där analysen för C. psittaci ingår i så kallad luftvägspanel är belägna i södra Sverige (Göteborg, Jönköping och Skåne). Flera andra laboratorier har diagnostik för psittacos, men där måste analysen specifikt efterfrågas vilket i viss mån kan bidra till underrapportering. Andra faktorer spela säkerligen också in såsom incidensen i fågelpopulationen och olika klimatfaktorer.

Läs mer

Tabellsamling – årsrapporter 2016

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Sjukdomsinformation om papegojsjuka

Den amerikanska smittskyddsmyndigheten (CDC) om papegojsjuka