Paratyfoidfeber klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Paratyfoidfeber är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Paratyfoidfeber 2021

Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under 2021 rapporterades totalt åtta fall av paratyfoidfeber (figur 1). Medianåldern bland fallen var 17 år (spridning 5–36 år) och sju av fallen var kvinnor. Fyra av fallen hade smittats utomlands (Irak, Indien och Pakistan) och övriga saknade uppgift om smittland. För sju av fallen påvisades smittan i blod vilket är kännetecknande för allvarligare infektion.

Epidemiologisk typning med helgenomsekvensering utfördes på isolat från sju av fallen. En släktskapsanalys visade att fyra fall, varav två smittade i Irak och två med okänt smittland, kunde kopplas till ett kluster med genetiskt relaterade isolat. Till klustret hörde även isolat från tre tidigare fall som besökt Irak under 2019 och 2020.

Paratyfoidfeber är fortsatt en ovanlig sjukdom i Sverige och majoriteten smittas utomlands, främst i länder i södra Asien.

Figur 1. Antalet rapporterade fall med paratyfoidfeber under åren 2012–2021.

Figuren visar att det årliga antalet fall med paratyfoidfeber har varierat mellan fem och 19 under tidsperioden. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs mer