Paratyfoidfeber klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Paratyfoidfeber är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Paratyfoidfeber 2018

Sammanfattning och bedömning

Under 2018 rapporterades totalt 12 fall av paratyfoidfeber varav nio var kvinnor (figur 1). Medianåldern var 17 år och åldersspridningen var 0 till 66 år. Under året rapporterades ett fall av paratyfoidfeber med okänd smittkälla som smittades i Sverige. De utlandssmittade fallen var från Pakistan, Indien och Irak.

Paratyfoidfeber är fortsatt mycket ovanlig i Sverige och majoriteten av fallen smittas utomlands.

Figur 1. Antal fall med paratyfoidfeber under åren 2009–2018.

Graf över antalet fall med paratyfoidfeber 2009-2018

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om paratyfoidfeber
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Diagramsamling 2018 (PDF, 1,6 MB)