Under 2004 observerades en ökning (44 %) av det totala antalet anmälda paratyfoidfall.

Fem fall, det vill säga 17 %, hade smittats i Sverige. Denna andel har de senaste åren varierat mellan noll och en fjärdedel. En majoritet av fallen anmäldes från Indien (59 %). Anmälningarna var spridda över hela året. 76 % rapporterades dock under sommarhalvåret (april-september). Liksom tidigare år var majoriteten av de smittade personerna unga. 2004 utgjordes största andelen (cirka två tredjedelar) av de infekterade personerna av män. Detta till skillnad från året innan, då könsförhållandet var det omvända.

Enligt de kliniska anmälningarna var den vanligaste misstänkta smittkällan mat/vatten (79 %).

Under året rapporterades ett utbrott:

Under våren anmäldes ett spädbarn, en ettåring och dennes mamma med paratyfoidfeber. Det framkom att de båda barnen legat inne på samma barnklinik samtidigt. All personal som varit i kontakt med de smittade barnen kontrollodlades. Inga fler fall hittades, vare sig bland dessa eller bland övriga patienter.