Under 2012 rapporterades 17 fall av paratyfoidfeber, vilket är jämförbart med de senaste 10 åren, men ändå en ökning sedan 2011, då endast 8 fall rapporterades. Totalt rapporterades 11 fall av tyfoidfeber under 2012, jämfört med 16 fall 2011 och 23 fall 2010. Antalet fall var lågt jämfört med åren 1997-2009.

Ålder och kön

Medianåldern för fallen av paratyfoidfeber var 39 år. Förutom ett barn (11 år) var spridningen 18 till 69 år. Av paratyfoidfallen var majoriteten (71 %) män. Medianåldern för fallen med tyfoidfeber var 30 år. Fyra fall var barn i åldern 5-12 år, medan övriga var mellan 28 och 58 år. Som tidigare år var könsfördelningen jämn.

Smittland

Under 2012 var samtliga fall av tyfoidfeber, och alla utom ett fall av paratyfoidfeber, smittade utomlands. Indien var, som under flera år tidigare, det vanligaste smittlandet för båda sjukdomarna. Därefter kom Bangladesh och Nepal för paratyfoidfeber samt Pakistan och Libanon för tyfoidfeber.

Mikrobiologisk typning

Totalt typades 16 fall av paratyfoidfallen och samtliga av dessa var S. Paratyphi A. Ingen typning utförs för S. Typhi.

Sammanfattande bedömning och åtgärder

Både tyfoidfeber och paratyfoidfeber är ovanliga infektioner i Sverige. Sjukdomarna är allvarliga och starkt förknippade med resa till högendemiska områden som Indien med omkringliggande länder. Vid sådana resor bör därför vaccinationsskyddet mot tyfoidfeber ses över. Det saknas idag vaccin mot paratyfoidfeber i Sverige och det enda sättet att skydda sig mot sjukdomen är god hygien och livsmedelshygien