Bakgrund

Paratyfoidfeber orsakas av salmonella Paratyphi och räknas till de svåraste salmonellainfektionerna. Sjukdomen kan leda till blodförgiftning. Bakterien utsöndras med avföringen och förekommer framförallt hos människa, men kan eventuellt även förekomma hos husdjur. Smittöverföring sker framförallt via förorenat vatten eller livsmedel, men även från person till person. Sjukdomen har en relativt låg infektionsdos (ca 1000 bakterier) vilket gör den mycket smittsam.

Utfall

Incidensen för paratyfoidfeber 2017 var 0,2 per 100 000 invånare, vilket var något fler än föregående år men inom förväntad variation. Det totala antalet fall var 19.

Figur 1. Antal fall med paratyfoidfeber fördelat per år 2008–2017.

Graf som visar antalet fall av paratyfoidfeber 2008-2017

Av samtliga rapporterade fall av paratyfoidfeber var 11 män och 6 kvinnor. För två fall saknas uppgift om kön. Medianåldern var 24 år och åldersspridningen var 10 till 57 år.

Smittland

Under året rapporterades två fall av paratyfoidfeber som smittade i Sverige och 17 fall som smittade utomlands. Under året rapporterades flest fall (6) av paratyfoidfeber från Indien. Ett av de inhemska fallen kunde med hjälp av helgenomsekvensering bekräftas vara laboratoriesmitta.

Mikrobiologi

År 2017 utfördes mikrobiologisk typning av alla 19 fall, varav 18 isolat från blododling och ett från feces. Totalt 11 fall orsakades av salmonella Paratyphi A och 8 fall orsakades av salmonella Paratyphi B.

Sammanfattande bedömning och förslag på åtgärder

Paratyfoidfeber är mycket ovanlig i Sverige och majoriteten av fallen är vanligen smittade utomlands eller av personer som varit utomlands. Sjukdomen är allvarlig och starkt förknippad med resa till högendemiska områden som Indien med omkringliggande länder. Det saknas idag vaccin mot paratyfoidfeber i Sverige och det enda sättet att skydda sig mot sjukdomen är god hygien och livsmedelshygien.

Läs mer

Årssammanfattning 2017

Sjukdomsinformation om paratyfoidfeber

Tabellsamling – årsrapporter 2017

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar