Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning 2020

Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades totalt sex fall av paratyfoidfeber (Salmonella Paratyphi) (figur 1). Medianåldern var 32 år (spridning 29-91 år) och könsfördelningen var jämn. Två fall rapporterades med smittland Sverige och övriga utomlands. För fem av fallen påvisades smittan i blod vilket är kännetecknande för allvarligare infektion.

Isolat från samtliga fall typades med helgenomsekvensering. Två fall smittade i Indien bekräftades men en identisk stam av paratyphi A. Ett fall smittat i Irak bekräftades med en stam av paratyphi B, identisk med stammar från två fall från 2019, vilka smittades i Irak.

Paratyfoidfeber är en ovanlig sjukdom i Sverige och majoriteten smittas utomlands, främst i länder i södra Asien. Fem av fallen rapporterades under årets första kvartal.

Figur 1. Antalet fall med paratyfoidfeber under åren 2011–2020.

Stapeldiagram över fall av paratyfoidfeber. En topp 2017. Kraftig nedgång 2020.

Läs mer