Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är en smittspårningspliktig sjukdom.

Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls på samma sätt till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Gränsen för anmälningsplikt ändrades 2012 från MIC ≥ 0.5 mg/L till MIC > 1mg/L.

Sjukdomsinformation

Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G (PNSP) 2020

Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning 2020

Sammanfattning och bedömning

Under 2020 anmäldes 112 fall av pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G (PcG MIC > 1, PNSP) vilket motsvarar en incidens av 1,1 fall per 100 000 invånare och år (figur 1). Detta är jämförbart med 2019 (118 fall; incidens l,1) men en ökning jämfört med 2018 (91 fall; incidens 0,9). Medianåldern var 52 år (spridning 0–99 år) och 65 procent var män (n=73). Förekomst av PNSP var vanligast i åldersgruppen 0–4 år (n=17, incidens 2,9; figur 2). Cirka 63 procent smittades i Sverige (n=71), fyra procent utomlands (n=5) och för övriga angavs inget smittland (n=36). Av fallen upptäcktes 59 procent (n=66) vid utredning av sjukdomssymtom och nio procent (n=10) upptäcktes genom smittspårning. Fyra fall där PNSP orsakat invasiv sjukdom rapporterades 2020 jämfört med nio fall 2019.

Av de 112 fallen typades 96 PNSP-isolat och av dessa tillhörde 44 procent (n=42) serotyper som ingår i de två konjugatvaccinerna mot pneumokocker (PCV 10 eller PCV 13; figur 3). Motsvarande siffror för 2019 och 2018 var 60 respektive 63 procent. Två av de invasiva fallen var av vaccintyp (serotyp 6A och 19F), de övriga två har inte typats.

Sammantaget har incidensen för PNSP varit relativt stabil sedan falldefinitionen ändrades i maj 2012. EUCAST (The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) publicerade i slutet av 2019 att gradienttest för bensylpenicillin (PcG) ofta underskattar MIC och att isolat med MIC 0,5–2 mg/L därför bör verifieras med buljongspädningsmetoden. Den förändrade diagnostiken kan vara en delförklaring till högre incidensnivåer de senaste åren.

Figur 1. Incidens för samtliga fall av PNSP (PcG MIC > 1 mg/L) under åren 2013–2020.

Stapeldiagram över incidens av pnsp fram till 2020. En topp 2019 och liten nedgång 2020.

Figur 2. Incidens av PNSP uppdelat på åldersgrupper under 2020.

Stapeldiagram över incidens av pnsp per åldersgrupp 2020.

Figur 3. Fördelningen av serotyper hos PNSP med PcG MIC > 1 mg/L 2018–2020.

För 96 av de 112 fallen år 2020 fanns information om både serotyp och MIC-värde.

Stapeldiagram över fördelningen av serotyper hos PNSP 2018-20. Gruppen övriga dominerar 2020

Läs mer