Antalet anmälda fall av PRP har ökat något under de senaste två åren. Liksom tidigare år är majoriteten av de anmälda fallen barn under sex år. Endast enstaka fall rapporteras med ett MIC (minsta inhibitoriska koncentration) av penicillin över 2 mg/L, och majoriteten av dessa fall har smittats utomlands.

Andelen multiresistenta (resistenta mot mer än två antibio-tika) är högt bland pneumokockerna med nedsatt känslighet för penicillin, ca 50 %, vilket har betydelse för behandlingen av dessa infektioner. Vi har observerat en förändring i sero-typdistributionen de senaste åren. Typ 9V är fortfarande den vanligaste och är genetiskt mycket homogen (en klon), men typ 14 har ökat dramatiskt och är nu nästan lika vanlig som typ 9V. Med molekylärepidemiologisk teknik har vi konstaterat att ökningen av typ 14 till stor del beror på ökningen av en klon (genetiskt nära besläktade stammar). Denna klon är densamma som klonen av typ 9V, men med typ 14-kapseln, och är inter-nationellt spridd. Denna klon har oftast nedsatt känslighet för penicillin och är resistent mot trimethoprim/sulfametoxazole.

Läs mer om resistenta pneumokocker i resistensårsrapporten SWEDRES 2004.

Långsiktig trend

Under de senaste två åren har incidensen av PRP ökat något, men den ligger fortfarande på lägre nivåer jämfört med slutet av nittiotalet.

Rutiner och indikationer för smittspårning kring kliniska fall av PRP varierar betydligt mellan de olika landstingen, vilket gör det svårt att jämföra siffror och trender mellan länen. I vissa områden genomförs en aktiv och intensiv smittspårning vilket resulterar i att fler asymptomatiska fall identifieras, jämfört med län där endast personer som aktivt söker vård provtas.