Infektion med pneumokocker med nedsatt känslighet mot penicillin har varit anmälningspliktig enligt smittskyddslagen sedan 1996. Antalet rapporterade fall minskade stadigt från 896 under 1997 till 525 under 2002, men ökade därefter till 653 under 2004 och 654 under 2005. Antalet fall påverkas dock av provtagningsfrekvensen och mellan 1998 och 2003 minskade nasofarynxprovtagningen med 31 %. Under 2005 återfanns 59 procent av anmälda fall i åldersgrupp under fem år. Den åldersspecifika incidensen per 100 000 invånare varierade från 80 (0–4 år) till 1,4 (10–19 år). Utlandssmitta rapporterades hos 11 procent (71 patienter). Av dessa uppgavs cirka hälften, fem kvinnor och 27 barn ha smittats i Kina.

Rutiner och indikationer för smittspårning kring diagnostiserade fall varierar mellan olika landsting, vilket gör det svårt att tolka den varierande incidensen i olika landsting.

Kön, smittväg och smittland

PRP-fallen var jämnt fördelade mellan könen, med en incidens per 100 000 på 7,6 för män och 6,9 för kvinnor. Den åldersspecifika incidensen per 100 000 varierade däremot från 80 hos barn 0–4 år, 9,4 i åldersgruppen 5–9 år, till 1,4–3,6 i alla andra åldersgrupper. Endast 71 patienter hade smittats utomlands. Av dessa hade 32 smittats i Kina (5 vuxna kvinnor och 27 små barn).

Serotypdistribution – penicillinnedsatta pneumokocker

Sedan våren 1998 har Smittskyddsinstitutet samlat in alla pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (MIC PcG >=0,5 mg/L) från de kliniska mikrobiologiska laboratorierna i Sverige. De vanligaste serotyperna/grupperna är typ 9, 14, 19, 23, 6 och 35. Serogrupp 9 har dominerat i många år, men serotyp 14 och 19 har ökat.