Streptococcus pneumoniae (pneumokocker) med nedsatt känslighet för penicillin (PRP, MIC >= 0.5 mg/L) blev anmälningspliktiga 1996 som följd av en ökande förekomst särskilt i södra Sverige.

Trender

Under 2006 rapporterades 631 fall av PRP (incidens 6.9/105). Under perioden 1997 till 2002 minskade den årliga incidensen av PRP från 10.1/105 till 5.8/105 för att sedan åter öka något.

Penicillinresistent pneumokockinfektion (PNSP)
Figur 1. Antal anmälningar Streptococcus pneumoniae MIC PcG>/=0,5 mg/L ("PRP"), 1997-2006

En förklaring till minskningen kan vara minskad provtagning för odling från nasofarynx. Detta kan ha haft betydelse eftersom majoriteten av de anmälda fallen var barn under 6 år, och liksom tidigare år påträffades merparten av PRP i prov från nasofarynx. År 2006 rapporterades endast 31 invasiva isolat av PRP; 29 från blod och 2 från cerebrospinalvätska.

Penicillinresistent pneumokockinfektion (PNSP)
Figur 2. Incidens av PRP 2005–2006 per län

PRP rapporterades från alla landsting men med dominans från Stockholms län och Skåne (cirka 70 % av alla fall). Den varierande incidensen beror på att smittspårningsintensiteten varierar mellan landstingen liksom riktade screeningprogram. Jämförelser mellan landsting är därför svåra att göra. Bland fallen uppgavs 12 % vara smittade utomlands och 59 % i Sverige.

Kön och ålder

PRP-fallen var jämnt fördelade mellan könen. Den åldersspecifika fördelningen (se figur nedan) visade att 62 % fanns hos barn 0–4 år, 7 % i åldersgruppen 5–9 år, 6 % i gruppen 30–39 år, och 1–5 % i alla andra åldersgrupper.

Penicillinresistent pneumokockinfektion (PNSP)
Figur 3. Åldersfördelning för anmälda fall med PRP 1997-2006

Serotypdistribution hos PRP

Sedan våren 1998 har Smittskyddsinstitutet samlat in alla pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (MIC PcG >= 0,5 mg/L) från de kliniska mikrobiologiska laboratorierna i Sverige. Jämfört med tidigare år har fördelningen av serotyper/grupper ändrats något och serogrupp19 är nu den mest prevalenta, följd av 9, 14 och 6.

Läs mer om PRP

Sjukdomsinformation om pneumokockinfektion