Streptococcus pneumoniae (pneumokocker) med nedsatt känslighet för penicillin (PNSP, MIC >= 0.5 mg/L) blev anmälningspliktiga 1996 som följd av en ökande förekomst av dessa pneumokocker, särskilt i södra Sverige.

Trender

Under 2008 rapporterades 565 fall av PNSP vilket innebar en incidens av 6,1 fall per 100 000 invånare i Sverige. Jämfört med 2007 rapporterades 107 färre PNSP-fall, motsvarande 16 % minskning av antalet fall. Under perioden 1997 till 2002 minskade den årliga incidensen av PNSP från 10,1 fall per 100 000 invånare till 5,8, för att sedan åter öka något. En förklaring till minskningen kan vara minskad provtagning. Majoriteten av de anmälda fallen var barn under 6 år och liksom tidigare år påträffades merparten av PNSP i prov från nasofarynx. År 2008 rapporterades 19 fall med invasiva isolat med PNSP, 18 fall i blod samt ett fall i hjärn-/ryggmärgsvätska.

Kön, ålder, smittland och smittväg

PNSP-fallen var jämnt fördelade mellan könen men PNSP är överrepresenterade hos barn yngre än 10 år. 57 % hittades hos barn 0–4 år, 7 % i åldersgruppen 5–9 år och 36 % var äldre än 10 år. Jämfört med föregående år har färre fall rapporterats framför allt i åldrarna 0–4 år.

Figur. Antal fall (vänster axel) och incidens per 100 000 invånare (höger)
Figur. Antal fall (vänster axel) och incidens per 100 000 invånare (höger)

PNSP rapporterades från alla landsting men Stockholms län (184 fall) och Skåne (216 fall) stod för 71 % av alla fall. I Stockholms län har 36 % (103) färre fall än 2007 rapporterats. Övriga landsting rapporterade mellan 1–32 fall. Variationen i antalet rapporterade fall och incidens beror på att smittspårningsintensiteten liksom riktade screeningprogram skiljer sig mellan landstingen. Incidensjämförelser mellan landsting är därför svåra att göra.

64 % av alla fall uppgavs vara inhemskt smittade och 12 % angavs smittade utomlands. För resterande 135 fall fanns inget smittland angivet. Smittväg för PNSP saknades för över 60 % av alla rapporterade fall.

Serotypdistribution – PNSP

De kliniskt mikrobiologiska laboratorierna skickar in alla PNSP som isoleras till Smittskyddsinstitutet för vidare typning. De vanligaste serotyperna 2008 var i fallande ordning: 19F, 9V, 14, 6B och 23F.