Streptococcus pneumoniae (pneumokocker) med nedsatt känslighet för penicillin (PNSP, MIC >= 0.5 mg/L) har varit anmälningspliktiga sedan 1996.

Trender

Under 2009 rapporterades 446 fall av PNSP i Sverige, incidens 4,8. Jämfört med 2008 rapporterades 119 färre fall, en minskning med 21 %. Under perioden 1997 till 2002 minskade den årliga incidensen från 10,1 till 5,8 för att sedan åter öka något (Figur). Således ser vi en fluktuation i antalet rapporterade fall mellan åren. En bidragande förklaring kan vara ändrad provtagningsfrekvens. Det är ännu för tidigt att säga om införandet av det 7-valenta pneumokockvaccinet den 1 januari 2009 kan ha bidragit till minskningen av antalet fall med PNSP under 2009.
Under 2009 rapporterades 14 fall med invasiva isolat med PNSP, 14 från blod, varav ett med fynd även från ryggmärgsvätska.

PNSP rapporterades från alla landsting. Stockholms och Skåne län stod för 63 % av alla fall med 144 respektive 135 fall. Under 2009 rapporterades 38 % respektive 22 % färre fall i Skåne och Stockholms län jämfört med 2008. Övriga landsting rapporterade mellan 1 och 36 fall. Det varierande antalet rapporterade fall och incidens beror åtminstone delvis på att smittspårningsintensiteten, liksom riktade screeningprogram, varierar mellan landstingen. Jämförelser mellan landsting är därför svåra att göra.

53 % av alla fall uppgavs vara inhemskt smittade och 16 % angavs vara smittade utomlands. För resterande 138 fall fanns inget smittland angivet. Smittväg saknades för 70 % av alla rapporterade PNSP-fall.

Figur. Antal fall och incidens av PNSP mellan 1997 och 2009.
Figur. Antal fall och incidens av PNSP mellan 1997 och 2009.

Ålder, kön, smittland och smittväg

PNSP-fallen var nästan jämnt fördelade mellan könen och var vanligast i åldersgruppen barn yngre än 10 år. 54 % fanns hos barn 0–4 år, 6 % i åldersgruppen 5–9 år och 40 % hos personer äldre än 10 år. Jämfört med 2008 har antalet fall som rapporterats i åldrarna 0–4 år minskat med 80 fall. I åldersgruppen 60–69 år noterades en halvering av antalet fall från 48 till 25 fall, medan den relativt största ökningen av antalet fall (från 14 till 23 fall) inträffade i åldersgruppen 50–59 år.

Serotypdistribution för PNSP

Enligt preliminära data för de 389 stammar som inkommit hittills till Folkhälsomyndigheten var den vanligaste serotypen typ 19F (29 %), följt av typ 23F (12 %), 9V (9 %) och 19A, 6B och icke typbara (7 % vardera). Således har serotypsdistributionen förändrats något och typ 9V är inte lika dominerande som tidigare. Den potentiella täckningsgraden för det 7-, 10- och 13-valenta vaccinet var 64 %, 64 % respektive 77 %.