Andelen pneumokocker med nedsatt känslighet för penicil­lin och andra antibiotika har ökat i många länder och utgör ett stort medicinskt problem. I Sverige har vi hittills inte sett denna negativa utveckling.

Utfall och trend

2011 anmäldes 314 fall av PNSP i Sverige, vilket är en minsk­ning med 23% jämfört med 2010. Under perioden 1997 till 2011 har den årliga incidensen/100000 invånare, med undantag för en ökning under åren 2003-2007, minskat från 10,1 till 3,3. En förklaring till fluktuationen kan vara variatio­nen i provtagningsintensitet. Under 2011 rapporterades 21 patienter med invasiva PNSP. Alla isolat var från blod.

Ålder och kön

PNSP-fallen var nästan jämnt fördelade mellan könen, och vanligast bland barn yngre än 10 år. 37% av fallen var barn 0-4 år och 4% var 5-9 år. Jämfört med år 2010 har antalet fall som rapporterats i åldrarna 0-4 år minskat med 74 fall (39%). Från att tidigare ha ökat med 40% mellan 2009 och 2010, minskade antalet PNSP-fall under 2011 med 11% även bland vuxna 50 år och uppåt, från 108 fall 2010 till 96 rapporterade fall.

Smittland

153 (49%) av alla fall uppgavs vara inhemskt smittade och 50 (16%) angavs vara smittade utomlands. För resterande 111 fall (35%) fanns inget smittland angivet.

Geografisk spridning i Sverige

PNSP rapporterades från alla län. Stockholms län och region Skåne stod för 51% av alla fall med en incidens/100000 invå­nare på 4,8 fall respektive 4,6 fall. Under 2011 rapporterades 41% färre fall i Stockholms län och 46% färre fall i Skåne län jämfört med 2010. Övriga landsting rapporterade mellan 1 och 26 fall och incidensen/100000 invånare varierade mel­lan 0,7 och 7,0 fall. Variationen i antalet rapporterade fall kan åtminstone delvis förklaras av att smittspårningsinten­siteten, liksom riktade screeningprogram, varierar mellan landstingen. Jämförelser mellan län är därför svåra att göra.

Smittväg

Vanligaste rapporterade smittvägen var familjesmitta (22 fall), därefter smitta inom barnomsorg (13 fall). Uppgift om smittväg saknades för 89% (279 fall) av alla PNSP-fall.

Utbrott

Några mindre utbrott av PNSP med 2-12 drabbade barn rap­porterades från förskolor.

Mikrobiologisk typning

Enligt preliminära data för de 238 stammar som inkommit hittills till Folkhälsomyndigheten var den vanligaste serotypen 19F (23%), följt av icke typbara (18%), 35B (11%), 14 (8%), 19A (7%), 6B och 23F (6% vardera) samt 9V (4%).

Analys

Incidensen av PNSP har minskat de senaste åren i Sverige och störst minskning ser vi i åldersgruppen 0-4 år. Orsaken till minskningen är oklar.