Pneumokocker är luftvägsbakterier som orsakar öroninflammation, bihåleinflammation, och lunginflammation och, mer sällan, blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Pneumokocker som har nedsatt känslighet för penicillin (PNSP) ger upphov till samma sjukdomsbild som de antibiotikakänsliga pneumokockerna. I många länder har andelen pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin och andra antibiotika ökat och utgör nu ett medicinskt problem. Sverige har en låg andel PNSP men en stor andel av de som finns utgörs av internationellt spridda stammar som också har nedsatt känslighet för andra antibiotika.

I maj 2012 gav Socialstyrelsen ut nya falldefinitioner för anmälan av PNSP enligt smittskyddslagen. Gränsvärdet för anmälan ändrades från MIC ≥0,5mg/L till MIC > 1 mg/L. Socialstyrelsen har under 2012 även gett ut ett kunskapsunderlag om Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (PNSP). Det innehåller rekommendationer som syftar till en likformig handläggning av PNSP nationellt.

Alla isolat av PNSP med MIC ≥ 0,5 skickas liksom tidigare till SMI för serotypning. Detta är viktigt för att kunna övervaka om och hur vaccinationsprogrammet påverkar förändringar i serotypsfördelningen även för stammar med nedsatt känslighet mot penicillin.

Utfall och trend

2012 anmäldes 239 fall av PNSP i Sverige (incidens 2,5 fall/100 000 invånare). Antalet fall första halvåret var 196, då samma definition som 2011 gällde. Under samma period under 2011 rapporterades 185 fall, en ökning med 6 % under 2012. För andra halvåret 2012, efter implementeringen av den nya falldefinitionen, anmäldes 43 fall jämfört med 129 fall 2011. Tolv fall av invasiv sjukdom med PNSP isolerade från blod rapporterades 2012.

Ålder och Kön

PNSP-fallen var nästan jämnt fördelade mellan könen, och incidensen var högst bland barn yngre än 5 år (16,4 fall/ 100 000 invånare). 39 % (94 av 239) av fallen var barn 0-4 år. Andra halvåret 2012 var 58 % (25 av 43) av fallen barn 0-4 år. Medianåldern för kvinnor var 36 år (0-91) och för män 20 år (0-92), en ökning av medianåldern för båda könen med fyra år jämfört med 2011.

Smittland

103 (43 %) av alla fall uppgavs vara inhemskt smittade och 35 (15 %) angavs vara smittade utomlands. För resterande 101 fall (42 %) fanns inget smittland angivet.

Geografisk spridning i Sverige

PNSP rapporterades från alla län utom Halland. Stockholms län och region Skåne stod för 51 % av alla fall med en incidens/100 000 invånare på 4,1 respektive 2,8. För övriga landsting varierade incidensen varierade mellan 0 till 4,8 fall/100 000 invånare.

Mikrobiologisk typning

Enligt preliminära data för de PNSP med MIC ≥ 0.5 mg/L (329 isolat från 2012) som hittills inkommit till Folkhälsomyndigheten var de vanligaste serotyperna i fallande ordning:

19F (23 %), 35B (17 %), NT (icke typbar) (14 %), 19A (7 %), 6B (6 %), 23F (5 %), 9V och 14 (4 % vardera). Av dessa täcks 35B och NT inte av nuvarande vacciner. Av totalt 12 PNSP isolerade från blod var fyra serotyp 9V och fyra serotyp 19A. Den potentiella täckningsgraden för det 10- och 13-valenta vaccinet var 42 %, respektive 54 %.

Sammanfattande bedömning och åtgärd

Incidensen av PNSP har stadigt minskat under senare år, och som förväntats minskade incidensen ytterligare för 2012 genom att falldefinitionen förändrades. Siffror från första halvåret 2012 (MIC ≥ 0.5 mg/L) som är jämförbart med samma period 2011 visar dock på en liten ökning. Vad denna ökning beror på är oklar. Då rutiner för smittspårning och screening varierar mellan länen försvåras jämförelser av den faktiska incidensen mellan dem.

De nya rekommendationerna för anmälan av PNSP som infördes under 2012 ger förhoppningar om en mer likartad provtagning och handläggning av PNSP och en bättre nationell uppföljning av fallen.