Bakgrund

Streptococcus pneumoniae med nedsatt känslighet för penicillin (PNSP, som definieras som MIC ≥ 0.5 mg/L) blev anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen 1996. I maj 2012, infördes en reviderad falldefinition där endast PNSP med MIC för penicillin > 1 mg/L var anmälningspliktig
och de identifierade fallen smittspårningspliktiga. För att följa och utvärdera effekten av vaccination mot pneumokocksjukdom och identifiera spridning av nya antibiotikaresistenta kloner av pneumokocker har Folkhälsomyndigheten fortsatt att samla in och utföra serotypning på PNSP-isolat enligt tidigare definition (nedan).

Anmälan enligt smittskyddslagen

År 2015 rapporterades totalt 59 fall av PNSP (MIC > 1 mg/L) i Sverige. Femtioen procent av fallen var inhemskt smittade och trettioen procent var smittade utomlands. För de återstående 11 fallen fattades uppgift om smittland. Incidensen av PNSP (MIC > 1 mg/L) var 0,6 fall per 100 000 invånare. Liksom tidigare år var PNSP-fallen var vanligast i gruppen 0-4 år (42 % 2015). Av de rapporterade fallen var 56 % män och 44 % kvinnor. PNSP (MIC > 1 mg/L) rapporterades från 16 av 21 svenska län, Stockholm (12 fall), Dalarna (7), Västmanland (5) och Skåne (5) står för 49 % av alla anmälningar. De återstående 12 länen rapporterade 1-4 fall vardera. PNSP, påvisades ofta i odlingar från nasofarynx. För 37 fall (63 %) upptäcktes PNSP vid utredning av klinisk infektion. Sex fall upptäcktes genom smittspårning och fem fall vid riktad screening. För två fall angavs annat skäl för provtagning och för nio fall saknades undersökningsorsak.

Serotypsfördelning av pneumokockisolat med MIC ≥ 0,5 mg/L

För att kunna följa utvecklingen av pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin under åren har Folkhälsomyndigheten fortsatt övervakningen av PNSP, dvs pneumokocker med MIC ≥ 0,5 mg/L. År 2015, samlades 314 pneumokockisolat in med en MIC ≥ 0,5 mg/L vilket är en ökning jämfört med 2014 (n =237.) Serotypsfördelningen för dessa 314 isolat var i fallande ordning: 19F (21 %), icke-typbara (15 %), 35B (10 %), 6B (7 %), 19A (7 %), 23F (6 %), 14 (4 %), 11A (4 %), 9V (3 %), 15C (3 %), 9N (3 %), och 15B (3 %). Av de typbara isolaten, utgjorde 54 % typer som ingår i det 13-valenta vaccinet jämfört med 60 % och 54% under respektive 2013 och 2014. Ett isolat av serotyp 19F isolerades från ett invasiv fall (blod) med ett MIC > 1 mg/L.

Läs mer om Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G (PNSP) i Swedres-Svarm 2015.
Swedres-Svarm 2015 visar försäljningsstatisk över antibiotika från både människor och djur samt antibiotikaresistens hos bakterier från människor och djur. Rapporten är en samproduktion mellan Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Swedres-Svarm 2015