Pneumokocker (Streptococcus pneumoniae) är luftvägsbakterier som orsakar öroninflammation, bihåleinflammation och lunginflammation samt mer sällan, blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Kolonisation utan symtom är vanligt hos barn i förskoleåldern. I många länder har andelen pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin och andra antibiotika ökat vilket utgör ett medicinskt problem. Sverige har en låg andel PNSP men en stor andel av de som finns utgörs av internationellt spridda stammar som också har en nedsatt känslighet för andra antibiotika än penicillin. I maj 2012 gav Socialstyrelsen ut nya falldefinitioner för anmälan av PNSP enligt smittskyddslagen. Gränsvärdet för anmälan ändrades från MIC ≥ 0,5 mg/L till MIC > 1 mg/L. Alla isolat av PNSP med MIC ≥ 0,5 mg/L skickas liksom tidigare till Folkhälsomyndigheten för serotypning. Detta är viktigt för att kunna övervaka om och hur vaccinationsprogrammet påverkar förändringar i serotypsfördelningen även för stammar med nedsatt känslighet mot penicillin som inte anmäls enligt smittskyddslagen.

Utfall

Under 2016 anmäldes 67 fall av PNSP i Sverige jämfört med 59 fall 2015. Incidensen för 2016 var 0,67 fall per 100 000 invånare och år (figur 1).

Figur 1. Incidensen av fall med PNSP under åren 2007 till 2016. Gränsvärdet för anmälan ändrades i maj 2012 från MIC ≥ 0,5 mg/L till MIC > 1 mg/L

Figur 1. Incidensen av fall med PNSP under åren 2007 till 2016. Gränsvärdet för anmälan ändrades i maj 2012 från MIC ≥ 0,5 mg/L till MIC > 1 mg/L

Ålder och kön

Av de rapporterade fallen 2016 var 63 procent män (42 fall) och 37 procent kvinnor (25 fall) med en medianålder på 8 år. Förekomst av PNSP är vanligast i åldersgruppen 1–4 år (24 fall, 39 procent). Medianåldern för män var 5,5 år (0–85) och för kvinnor 23 år (0–80).

Smittland

32 fall (48 procent) av alla fall uppgavs vara smittade i Sverige och 27 fall (40 procent) angavs vara smittade utomlands. För de resterande åtta fallen (12 procent) fanns inget smittland angivet. För de vanligaste smittländerna utanför Sverige se fliken Smittland.

Epidemiologisk gruppering

Av fallen smittade i Sverige upptäcktes 27 fall (84 procent) vid utredning av sjukdomssymtom. För övriga fall angavs annan orsak eller uppgift saknas (fyra fall) samt upptäckt i samband med smittspårning (ett fall). Liksom tidigare år upptäcktes majoriteten (16 fall, 59 procent) av de utlandssmittade genom riktade screeningprogram. Av de övriga fallen upptäcktes nio fall vid utredning av sjukdomssymtom och två fall genom smittspårning. För fyra av fallen upptäckta genom utredning av sjukdomssymptom saknas information om smittland och för resterande fyra fall saknas uppgifter om både smittland och anledning till undersökning.

Enligt den först insända laboratorierapporten för varje fall så isolerades PNSP framförallt från nasofarynx (39 fall, 58 procent) och 9 fall (13 procent) från sputum. Två fall med invasiva (blod) PNSP rapporterades 2016. Två fall från bronksekret (BAL) respektive svalg rapporterades och för de resterande 13 fallen (19 procent) angavs annat eller uppgift saknas.

Geografisk fördelning i Sverige

PNSP rapporterades från 15 av 21 län. Norrbotten (14 fall, incidens 5,6), Västernorrland (5 fall, incidens 2,0), Västerbotten (5 fall, incidens 1,9), Örebro (5 fall, incidens 1,7), Skåne (8 fall, incidens 0,60) och Stockholm (8 fall, incidens 0,35) stod för 67 % av alla fall rapporterade 2016.

Mikrobiologi

PNSP ingår i Folkhälsomyndighetens mikrobiologiska övervakningsprogram. Isolaten insamlas med den tidigare brytpunkten MIC ≥ 0,5 mg/L som gräns och för 2016 serotypades 325 isolat. Endast mindre förändringar från föregående års typfördelning kunde identifieras.

Se fördjupad information om mikrobiologi.

Sammanfattande bedömning och förslag på åtgärder

Incidensen av PNSP har, sedan falldefinitionen förändrats 2012, varit oförändrad. Ett fåtal län screenar för PNSP, dessa har därför högst incidens.

Läs mer

Tabellsamling – årsrapporter 2016

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Sjukdomsinformation om pneumokockinfektion

Årlig rapport från den europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC)

Swedres-Svarm 2015