Bakgrund

Pneumokocker (Streptococcus pneumoniae) är luftvägsbakterier som orsakar öroninflammation, bihåleinflammation och lunginflammation samt mer sällan, blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Kolonisation utan symtom är vanligt hos barn i förskoleåldern. I många länder har andelen pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin och andra antibiotika ökat vilket utgör ett medicinskt problem. I maj 2012 ändrade Socialstyrelsen falldefinitionen för anmälan av PNSP enligt smittskyddslagen. Gränsvärdet för anmälan ändrades från PcG MIC ≥ 0,5 mg/l till PcG MIC > 1 mg/l.

Utfall

Under 2017 anmäldes 61 fall av PNSP i Sverige jämfört med 67 fall 2016. Incidensen för 2017 var 0,6 fall per 100 000 invånare och år (figur 1).

Figur 1. Incidensen (fall per 100 000 invånare) av fall med PNSP under åren 2008 till 2017. Gränsvärdet för anmälan ändrades i maj 2012 från PcG MIC ≥ 0,5 mg/l till PcG MIC > 1 mg/l.

Graf som visar incidensen av PNSP åren 2008-2017

Ålder och kön

Av de rapporterade fallen 2017 var 57 procent män (35 fall) och 43 procent kvinnor (26 fall) med en medianålder på 47 år (2016 var medianåldern 8 år). Förekomst av PNSP var vanligast i åldersgruppen 50–59 år (13 fall, 21 procent) i motsats till tidigare år då flest fall hittades i åldersgrupperna 0–4 år. Medianåldern för män var 37 år (1–84 år) och för kvinnor 52 år (0–79 år).

Smittland

Av alla fall uppgavs 42 fall (69 procent) vara smittade i Sverige och åtta fall (13 procent) angavs vara smittade utomlands. För de resterande elva fallen (18 procent) fanns inget smittland angivet.

Smittväg/smittplats

Av fallen som rapporterades smittade i Sverige upptäcktes 39 fall (93 procent) vid utredning av sjukdomssymtom. För övriga fall angavs screeningprogram (två fall) samt upptäckt i samband med smittspårning (ett fall). Bland de utlandssmittade fallen upptäcktes sex fall vid utredning av sjukdomssymtom och två fall genom riktade screeningprogram. För de resterande 11 fallen saknas information om smittland och/eller anledning till undersökning.

PNSP isolerades framförallt från nasofarynx, 35 fall, (57 procent) och 12 fall (20 procent) från sputum/bronkoalveolärt lavage (BAL). Fem fall med invasiva (blod och likvor) PNSP rapporterades 2017. För de resterande 9 fallen (15 procent) angavs annat som undersökningsmaterial.

Geografisk fördelning i Sverige

PNSP rapporterades från 16 av 21 län.

Mikrobiologi

Isolat med en PcG MIC ≥ 0,5 mg/l ingår i Folkhälsomyndighetens mikrobiella övervakningsprogram, se länk.

Se fördjupande information om mikrobiologi

Sammanfattande bedömning och förslag på åtgärder

Incidensen av PNSP (PcG MIC > 1 mg/l) har, sedan falldefinitionen förändrats 2012, varit oförändrad.

Läs mer

Årssammanfattning 2017

Sjukdomsinformation om pneumokockinfektion

Tabellsamling – årsrapporter 2017

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Årlig rapport från den europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC)

Swedres-Svarm 2015