Sammanfattning och bedömning

Under 2018 anmäldes 91 fall av Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G (PNSP) vilket motsvarar en incidens på 0,9 fall per 100 000 invånare och år (figur 1). Medianåldern för fallen var 49 år och 52 procent var män (n=47). Förekomst av PNSP var vanligast i åldersgruppen 1-4 år (n=29; figur 2). Sextionio procent (n=63) var smittade i Sverige, sex fall angavs vara smittade utomlands och för övriga angavs inget smittland (n=22). Totalt rapporterades 64 procent (n=58) som en klinisk infektion, 19 procent (n=17) hittades genom smittspårning. Tre fall hittades via screening och för övriga angavs annat eller så saknades det data (n=13). Tre fall med invasiva PNSP rapporterades 2018. Antalet fall 2018 var något fler än de som rapporteras senaste åren (figur 1) och ökningen berodde till stor del på en spridning av PNSP med serotyp 19A på tre olika förskolor i Örebro (n=18).

Under 2018 typades 85/91 PNSP-isolat med PcG MIC >1 mg/L och av dessa tillhörde 63 procent (n=57) serotyper som ingår i konjugatvaccinen som används i det nationella barnvaccinationsprogrammet (PCV 10 eller PCV 13). Motsvarande siffror för 2017 och 2016 var 60 respektive 79 procent. Av de tre invasiva fall anmälda under 2018 orsakades två fall av PNSP med serotyp 19A (ingår i PCV 13) samt ett fall av serotyp 17F (icke vaccintyp) (figur 3). Tjugoen procent av isolaten var resistenta mot penicillin G (R = MIC > 2 mg/L, n=18/85), vilket medför behov av högdosbehandling vid pneumoni. De resistenta isolaten tillhörde sex olika serotyper, jämfört med 2017 då antalet resistenta isolat utgjorde 22 procent fördelat på sju olika serotyper (n=12/55; figur 3).

Sammantagen har incidensen av PNSP (PcG MIC > 1 mg/L) sedan falldefinitionen ändrades i maj 2012 i stort varit oförändrad. Spridningen i Örebro stod för en femtedel av fallen 2018.

Figur 1. Incidens för samtliga fall av PNSP under åren 2009-2018.

Figur 1. Incidens för samtliga fall av PNSP under åren 2009-2018.
*I maj 2012 ändrade Socialstyrelsen falldefinitionen för anmälan av PNSP enligt smittskyddslagen från PcG MIC ≥ 0,5 mg/L till PcG MIC > 1 mg/L.

Figur 2. Incidens av PNSP uppdelat på kön och åldersgrupper under 2018.

Figur 2. Incidens av PNSP uppdelat på kön och åldersgrupper under 2018.

Figur 3. Fördelningen av serotyper hos PNSP med PcG MIC > 1 mg/L (n=85) under 2018 och jämförelse med motsvarande serotyper 2017.

Figur 3. Fördelningen av serotyper hos PNSP med PcG MIC > 1 mg/L (n=85) under 2018 och jämförelse med motsvarande serotyper 2017.
*Omfattas av vaccinet i barnvaccinationsprogrammet.

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om pneumokockinfektion
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Diagramsamling 2018 (PDF, 1,6 MB)