Sammanfattning och bedömning

Under 2019 anmäldes 118 fall av pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G (PNSP) vilket motsvarar en incidens av 1,1 fall per 100 000 invånare och år (figur 1). Medianåldern var 55 år och 57 procent var män (n=67). Förekomst av PNSP var vanligast i åldersgruppen 1-4 år (n=26; figur 2). Cirka 66 procent smittades i Sverige (n=78), 12 procent utomlands (n=14) och för övriga angavs inget smittland (n=26). Totalt rapporterades 63 procent (n=74) som en klinisk infektion och 12 procent (n=14) upptäcktes genom smittspårning eller screening. Nio fall där PNSP orsakat invasiv sjukdom rapporterades 2019 jämfört med 3 fall 2018. Ett utbrott, orsakat av en resistent PNSP med serotyp 19A (<10 fall), kopplat till en förskola rapporterades under 2019.

Under året typades 108/118 PNSP-isolat och av dessa tillhörde 60 procent (n=64) serotyper som ingår i de konjugatvaccin som används i det nationella barnvaccinationsprogrammet (PCV 10 eller PCV 13; figur 3). Motsvarande siffror för 2018 och 2017 var 63 respektive 60 procent. Sju av de nio invasiva fallen anmälda under 2019 var av vaccintyp (tabell 1).

I november 2019 publicerade EUCAST en varning med anledning av att gradienttest för bensylpenicillin (PcG) ofta underskattar MIC och att isolat med MIC 0,5-2 mg/L därför bör verifieras med buljongspädningmetoden. Vissa laboratorier har under året övergått till att rapportera data från buljongspädningsmetoden, vilket kan leda till en ökad rapportering av fall.

Sammantaget har incidensen för PNSP i stort varit stabil sedan falldefinitionen ändrades i maj 2012. Ökningen under 2018 kan i stort förklaras av utbrott medan ökningen under 2019 kan förklaras både av förändrad diagnostik samt förekomst av utbrott.

Tabell 1. Serotyper för invasiva fall av PSNP rapporterade under 2019.
SerotypVaccin-typMIC-värde (mg/L)
9V Ja (PCV 10 och PCV 13) 2
14 Ja (PCV 10 och PCV 13) 2
19A Ja (PCV 13) 2
19A Ja (PCV 13) 2
19A Ja (PCV 13) 2
23F Ja (PCV 10 och PCV 13) 2
23F Ja (PCV 10 och PCV 13) 2
9N Nej 2
23A Nej 2

Figur 1. Incidens för samtliga fall av PNSP (PcG MIC > 1 mg/L) under åren 2013-2019.

Figur 1. Incidens för samtliga fall av PNSP (PcG MIC > 1 mg/L) under åren 2013-2019.

Figur 2. Incidens av PNSP uppdelat på ålder under 2019.

Figur 2. Incidens av PNSP uppdelat på ålder under 2019.

Figur 3. Fördelningen av serotyper hos PNSP med PcG MIC > 1 mg/L under 2019. För 100 av de 118 fallen fanns information om både serotyp och MIC-värde.

Figur 3. Fördelningen av serotyper hos PNSP med PcG MIC > 1 mg/L under 2019.

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Sjukdomsinformation om pneumokockinfektion
Tabellsamling – årsrapporter 2019