Q-feber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

Sjukdomsinformation

Q-feberinfektion 2020

Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning 2020

Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades ett fall av Q-feberinfektion (Coxiella burnetii) (figur 1). Fallet var en man som uppgavs vara smittad via djurkontakt i Spanien.

Figur 1. Antalet rapporterade fall av Q-feberinfektion per kön under åren 2011–2020

Stapeldiagram över antalet fall av Q-feber per år och kön. Bara ett fall 2020.

Läs mer