Q-feber är en globalt förekommande zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Q-feber orsakas av en rickettsia, Coxiella burnetii (rickettsia är en bakterie som förökar sig inuti vävnadsceller). Många djurslag, bland annat nötkreatur, får och getter kan smittas och då utgöra en smittkälla. Det var först i början av 90-talet som man insåg att Q-feber kunde finnas hos djur i Sverige. Under 2008/2009 genomfördes en screening av antikroppar mot Q-feber i tankmjölk från 1537 slumpmässigt utvalda nötbesättningar. Resultaten visade att förekomsten av antikroppspositiva mjölkbesättningar var cirka 8 procent.

Utfall och trend

2013 rapporterades 3 humanfall av Q-feber. Vanligen diagnosticeras några enstaka fall årligen, vilka brukar vara utlandssmittade och då främst i Medelhavsområdet. Men eftersom sjukdomssymptomen kan vara vaga och dessutom läka utan behandling så finns det antagligen ett visst mörkertal. Under 2010 ändrades den epidemiolo¬giska bilden då 8 av de totalt 11 anmälda fallen rapportera¬des ha smittats i Sverige. Samtliga dessa hade koppling till en gård där man identifierat att korna var Q-feber-infekterade.

Ålder och kön

Av de rapporterade fallen 2013 var en kvinna och två män. Spridning av åldern var 29-77 år. Sedan Q-feber blev en anmälningspliktig sjukdom2004 har endast cirka 20 % kvinnor rapporterats. En liknande könsför¬delning har beskrivits från andra länder, men det är inte helt klart vad den beror på.

Smittland

Smittländerna 2013 var Spanien, Sverige och Irak.

Figur 1. Antal rapporterade fall av Q-feber 2004-2013.