Q-feber är en globalt förekommande zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Q-feber orsakas av en rickettsia, Coxiella burnetii (rickettsia är en bakterie som förökar sig inuti vävnadsceller). Många djurslag, bland annat nötkreatur, får och getter kan smittas och då utgöra en smittkälla. Det var först i början av 90-talet som man insåg att Q-feber kunde finnas hos djur i Sverige. Under 2008/2009 genomfördes en screening av antikroppar mot Q-feber i tankmjölk från 1537 slumpmässigt utvalda nötbesättningar. Resultaten visade att förekomsten av antikroppspositiva mjölkbesättningar var cirka 8 procent.

Utfall och trend

2014 rapporterades 2 humanfall av Q-feber (figur 1). Vanligen diagnosticeras några enstaka fall årligen, vilka brukar vara utlandssmittade och då främst i Medelhavsområdet. Men eftersom sjukdomssymptomen kan vara vaga och dessutom läka utan behandling så finns det antagligen ett visst mörkertal. Under 2010 ändrades den epidemiolo¬giska bilden då 8 av de totalt 11 anmälda fallen rapportera¬des ha smittats i Sverige. Samtliga dessa hade koppling till en gård där man identifierat att korna var Q-feber-infekterade.

Ålder och kön

Båda rapporterade fallen 2014 var män i 60-70 års åldern. Sedan Q-feber blev en anmälningspliktig sjukdom 2004 har endast cirka 20 % kvinnor rapporterats. En liknande könsför¬delning har beskrivits från andra länder, men det är inte helt klart vad den beror på.

Smittland

De båda fallen 2014 blev smittade i Spanien.

Figur 1. Antal rapporterade fall av Q-feber 2004-2014.
Figur 1. Antal rapporterade fall av Q-feber 2004-2014.