Q-feber är en globalt förekommande zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Q-feber orsakas av en rickettsia, Coxiella burnetii (rickettsia är en bakterie som förökar sig inuti vävnadsceller). Många djurslag, bland annat nötkreatur, får och getter kan smittas och då utgöra en smittkälla. Det var först i början av 90-talet som man insåg att Q-feber kunde finnas hos djur i Sverige. Under 2008/2009 genomfördes en screening av antikroppar mot Q-feber i tankmjölk från 1537 slumpmässigt utvalda nötbesättningar. Resultaten visade att förekomsten av antikroppspositiva mjölkbesättningar var cirka 8 procent.

Vanligen diagnosticeras några enstaka humana fall årligen, vilka brukar vara utlandssmittade och då främst ifrån Medelhavsområdet. Men eftersom sjukdomssymptomen kan vara vaga och dessutom läka utan behandling så finns det antagligen ett visst mörkertal. Under 2010 ändrades den epidemiolo¬giska bilden då 8 av de totalt 11 anmälda fallen rapportera¬des ha smittats i Sverige. Samtliga av dessa hade koppling till en gård där man identifierat att korna var Q-feber-infekterade.

Utfall och trend

2015 rapporterades 4 humanfall av Q-feber (figur 1).

Figur 1. Antal rapporterade fall av Q-feber 2005-2015.Figur 1. Antal rapporterade fall av Q-feber 2005-2015.
Figur 1. Antal rapporterade fall av Q-feber 2005-2015.

Ålder och kön

Alla rapporterade fall 2015 var män. Sedan Q-feber blev en anmälningspliktig sjukdom 2004 har endast cirka 20 % kvinnor rapporterats. En liknande könsför¬delning har beskrivits från andra länder, men det är inte helt klart vad den beror på. Åldersspridningen visas i figur 2.

Figur 2. Fördelningen över åldersgrupper för fall av Q-feber 2015Figur 2. Fördelningen över åldersgrupper för fall av Q-feber 2015
Figur 2. Fördelningen över åldersgrupper för fall av Q-feber 2015.

Smittland

Tre av fallen 2015 blev smittade i Spanien, det fjärde fallet har okänt smittland.