Q-feber är en globalt förekommande zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Symtomen varierar och helt symtomfria infektioner förekommer liksom en influensaliknande bild med huvud- och muskelvärk. Dödligheten i sjukdomen är låg.

Vanligen diagnosticeras några enstaka humana fall årligen, vilka brukar vara utlandssmittade och då främst ifrån Medelhavsområdet. Under 2010 ändrades den epidemiolo­giska bilden då åtta av totalt elva anmälda fall rapportera­des ha smittats i Sverige. Samtliga hade koppling till en gård där korna var infekterade med Q-feber.

Utfall

2016 rapporterades tre fall av Q-feber – två män och en kvinna. Samtliga uppgavs vara smittade utomlands, två av dem i södra Europa. Sedan Q-feber blev en anmälningspliktig sjukdom 2004 har endast cirka 20 procent kvinnor rapporterats. En liknande könsför­delning har beskrivits från andra länder, men det är inte helt klart vad den beror på. Förekomsten av Q-feber ökar med stigande ålder och sedan anmälningsplikten infördes 2004 har flest fall rapporterats i åldersgruppen 60–69 år.

Figur 1. Antal rapporterade fall av Q-feber 2007–2016 uppdelade på kön

Figur 1. Antal rapporterade fall av Q-feber 2007–2016 uppdelade på kön

Sammanfattande bedömning

Antalet fall av Q-feber är oförändrat och inga ytterligare åtgärder anses behövas.

Läs mer

Tabellsamling – årsrapporter 2016

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Sjukdomsinformation om Q-feber