Bakgrund

Q-feber är en globalt förekommande zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Symtomen varierar och helt symtomfria infektioner förekommer liksom en influensaliknande bild med huvud- och muskelvärk. Dödligheten i sjukdomen är låg.

Vanligen diagnosticeras några enstaka humanfall årligen, vilka brukar vara utlandssmittade och då främst i länderna kring Medelhavet.

Utfall

Under 2017 rapporterades två fall av Q-feber, båda var män och de uppgavs vara smittade i södra Europa. De två fallen bekräftades som akuta infektioner genom att vara serologiskt positiva för fas II antikroppar. Q-feber blev en anmälningspliktig sjukdom 2004, sedan dess har endast cirka 17 procent av fallen varit kvinnor. En liknande könsfördelning har beskrivits från andra länder, men det är inte känt vad den beror på. Förekomsten av Q-feber ökar med stigande ålder och i Sverige har flest fall rapporterats i åldersgruppen 60–69 år.

Figur 1. Antalet rapporterade fall av Q-feber uppdelade på kön, 2008–2017.

Graf som visar antalet rapporterade fall av Q-feber per kön 2008-2017

Sammanfattande bedömning

Antalet fall av Q-feber ligger oförändrat på låga nivåer.

Läs mer

Årssammanfattning 2017

Sjukdomsinformation om Q-feber

Tabellsamling – årsrapporter 2017

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar