Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades elva fall av Q-feberinfektion (Coxiella burnetti) vilket är något fler än de senaste åren (figur 1). Medianåldern var 66 år (spridning 20–75 år). Liksom tidigare år rapporterades fler män (n=7) än kvinnor med Q-feberinfektion. Tio fall rapporterades som smittade utomlands varav hälften smittats i Spanien. För ett av fallen var smittland okänt. Sex av fallen var positiva för fas II-antikroppar och bedöms därmed ha haft en akut infektion.

Figur 1. Antalet fall med Q-feberinfektion per kön under åren 2010–2019.

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Q-fever 2019 Surveillance report SVA
Sjukdomsinformation om Q-feber
Tabellsamling – årsrapporter 2019