Säsongssammanfattning RS-virus 2023–2024

Lyssna

Denna rapport publicerades den 20 juni 2024 och sammanfattar säsongen av RS-virus 2023–2024.

Sammanfattning av säsongen 2023–2024

Säsongen för respiratoriskt syncytialvirus (RS-virus) 2023–2024 kännetecknades av:

  • En senare start än föregående två säsonger
  • Högst sjukdomsbörda bland små barn
  • Lika många patienter vårdade inom intensivvården som föregående två säsonger

Fördjupad statistik

En senare start än föregående två tidiga säsonger

Säsongen för RS-virus startade vecka 48 2023, vilket är senare jämfört de två senaste säsongerna som startade vecka 36 (2021–2022) och vecka 44 (2022–2023). Det högsta antalet fall sågs under veckorna 51, 52 respektive 1, då det rapporterades cirka 700–800 fall per vecka. Säsongen pågick till och med vecka 14, 2024. Jämfört med föregående säsong inföll toppen under samma veckor, men med ungefär hälften så många rapporterade fall (Figur 1a). Totalt under säsongen rapporterades 9 289 laboratorieverifierade fall av RS-virus (Tabell 1). Det är färre fall än föregående två säsonger, men betydligt fler än under säsongerna före pandemin. Det beror delvis på att fler provtagits de senare säsongerna än före pandemin.

Provtagningen fortsatt högre än innan pandemin av covid-19

Säsongen 2023–2024 var första säsongen som ungefär lika många prover analyserades varje vecka för RS-virus som för SARS-CoV-2 och influensa, till stor del för att många prover analyseras samtidigt för dessa smittämnen. Under säsongen analyserades över 200 000 prover för RS-virus, varav drygt 4 procent var positiva, vilket var på liknande nivå jämfört med föregående säsong. Jämfört med säsongerna innan pandemin var provtagningen för RS-virus under den gångna säsongen cirka tre gånger högre (Tabell 1). Provtagningen bland barn 0–4 år har varit mer stabil före jämfört med efter pandemin men även i denna åldersgrupp var provtagningen högre under föregående två säsonger (Figur 3c).

Högst sjukdomsbörda bland små barn

Små barn riskerar att drabbas svårt av en infektion med RS-virus och 40 procent av de rapporterade fallen har varit barn under 5 år och 23 procent har varit barn under 1 år. Hälften så många fall i åldersgruppen 0–4 år rapporterades under de mest intensiva veckorna jämfört med de två föregående säsongerna (Figur 2c). Detta kan delvis bero på förändrat provtagningsmönster under de föregående säsongerna (Figur 3c). För barnen under 1 år rapporterades cirka 2 100 fall per 100 000 invånare, vilket är betydligt högre än övriga åldersgrupper (tabell 2). Data på månadsålder för barn under 2 år finns för 93 procent av fallen och visar att det var de allra yngsta spädbarnen som hade högst antal rapporterade fall av RS-virus (Figur 2d). Könsfördelningen bland fallen skiljer sig åt beroende på åldersgrupp, med fler pojkar (56 procent) än flickor bland barn 0–4 år.

Senare topp bland äldre personer än för de små barnen

Äldre personer har också en ökad risk för svår RS-sjukdom. Under säsongen har 30 procent av RS-fallen varit bland personer 75 år och äldre, motsvarande en incidens på 248 rapporterade fall per 100 000 invånare (tabell 2). Bland de rapporterade fallen i denna åldersgrupp finns fler kvinnor (59 procent) än män. Toppen i antalet rapporterade fall bland personer 75 år och äldre har de senaste säsongerna infallit senare än toppen för barnen 0–4 år, vilket är ett mönster som ofta syns under RS-säsonger. Jämfört med säsongen 2022–2023 är det ungefär hälften så många fall per 100 000 invånare under toppveckorna bland personer 75 år och äldre, vilket delvis kan bero på att fler provtogs under december 2022 då överlappande toppar av RS-virus, influensa och covid-19 sågs (Figur 2e).

Intensivvårdade patienter med infektion orsakad av RS-virus

Antalet intensivvårdade under säsong 2023–2024 var totalt sett på samma nivå som de föregående två säsongerna, vilket är högre än säsongerna innan pandemin av covid-19 (Tabell 3). Det högsta antalet nyinlagda intensivvårdade under säsongen 2023–2024 sågs under december men även under januari och februari rapporterades ett betydande antal nyinlagda patienter. De flesta som blir inlagda inom intensivvården med RS-virus är barn och under säsongen har majoriteten av alla intensivvårdade har varit bland barn 0–4 år (57 procent).

Av alla rapporterade intensivvårdade har 36 procent varit barn under ett år och incidensen av intensivvård var högst i denna åldersgrupp med 89 fall per 100 000 invånare, följt av barn 1–4 år med 11 fall per 100 000 invånare. Incidensen i dessa åldersgrupper var på liknande nivåer som föregående två säsonger. Incidensen i övriga åldersgrupper var betydligt lägre jämfört med de yngsta åldersgrupperna, vilket är samma mönster som de två föregående säsongerna. Totalt 30 intensivvårdade (12 procent) under 2023–2024 var bland patienter 75 år eller äldre, vilket är på samma nivå som de två föregående säsongerna och motsvarar en incidens på 3 per 100 000 (Tabell 4). Observera att data är preliminära, läs mer i avsnittet Kommenterar till statistiken.

Säsongen i Europa

Enligt ECDC var RS-aktiviteten i Europa under säsongen 2023–2024 lik den i Sverige, med den högsta andelen positiva i sentinelövervakningen under vecka 50 (12 procent, sammanlagd andel positiva över 20 rapporterande länder), följt av avtagande aktivitet under våren. Europeiska smittskyddsinstitutet ECDC summerar läget i Europa veckovis via ERVISS.

European Respiratory Virus Surveillance Summary (erviss.org)

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall och analyserade prover

Säsong 2021–2022 visar data från vecka 30 på grund av en tidig säsongstart. Eftersom säsongsövervakningen normalt startar vecka 40 saknas data för sommarveckorna för övriga säsonger.

Figur 1a. Antal rapporterade fall av RS-virus från säsong 2018–2019 till säsong 2023–2024.

Säsongstoppen 2023-2024 inföll under samma veckor som föregående säsong, med ungefär hälften så många fall.

Figur 1b. Antal prover analyserade för RS-virus från säsong 2018–2019 till säsong 2023–2024.

Antalet analyserade prover säsongen 2023–2024 var mindre än föregående säsong.

Figur 1c. Andel positiva prover för RS-virus från säsong 2018–2019 till säsong 2023–2024.

Andelen positiva prover säsong 2023-2024 följer liknande mönster som föregående säsong.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade fall av RS-virus, antal analyserade prov och andelen positiva per säsong från vecka 40-vecka 20. Säsong 2021–2022 innehåller fler veckor än vecka 40–vecka 20.
Säsong Antal fall Antal provtagna Andel positiva (%)
2017–2018 4 544 73 869 6,2
2018–2019 7 312 75 623 9,7
2019–2020 1 934 73 959 2,6
2020–2021 194 191 535 0,1
2021–2022 16 696 515 739 3,2
2022–2023 15 439 289 230 5,4
2023–2024 9 289 212 628 4,4

Figur 1d. Antal rapporterade fall av RS-virus vecka 40, 2016 till vecka 20, 2024. Observera att data saknas för sommarperioderna mellan vecka 21 och 39 under de flesta säsongerna.

Färre fall rapporterades under säsongen 2023-2024 jämfört med föregående två säsonger.

Åldersfördelning

Tabell 2. Antal rapporterade fall av RS-virus och antal fall per 100 000 per åldersgrupp, säsongerna 2021–2022 till 2023–2024. Tabellen innehåller rapporterade fall med information om ålder.
Ålder 2021–2022 fall 2021–2022 incidens 2022–2023 fall 2022–2023 incidens 2023–2024 fall 2023–2024 incidens
Under 1 år 3 768 3 286 3 110 2 957 2 118 2 104
1–4 3 017 637 2 664 565 1 586 347
5–14 1 201 96 415 33 304 24
15–39 2 390 72 1 361 41 568 17
40–64 2 473 77 2 037 63 1 005 31
65–74 1 126 105 1 521 143 933 88
75 år och äldre 2 363 227 4 335 401 2 773 248

Figur 2a. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per åldersgrupp, från vecka 40 2023 till vecka 20 2024.

Högst incidens bland barn 0-4 år med toppen över 60 fall per 100 000 invånare.

Figur 2b. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per ålder för 0–4 år, från vecka 40 2023 till vecka 20 2024.

Antal fall bland små barn toppades vid vecka 50.

Figur 2c. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare för åldersgruppen 0–4 år för säsong 2021–2022, 2022–2023 och 2023-2024.

Incidensen för alla säsongerna är mycket lågt från vecka 14.

Antal rapporterade fall av RS-virus hittills under säsongen 2023–2024 redovisas per månadsålder från 0–2 månader till 9–11 månader. Av totalt 2 118 rapporterade fall bland barn under ett år sedan säsongens start saknar 111 information om månadsålder och finns inte med i grafen (figur 2d).

Figur 2d. Antal rapporterade fall av RS-virus per åldersgrupp i månader under 1 år från vecka 40 2023 till vecka 20 2024.

Högst antal fall finns bland barn 0–2 månader med toppen runt 100 fall vecka 52.

Figur 2e. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare för åldersgruppen 75 år och äldre för säsong 2021-2022, 2022-2023 och 2023-2024.

Incidensen säsongen 2023–2024 var lägre än föregående säsong men följer samma mönster.

Åldersfördelning bland provtagna

Baseras på data från de laboratorier som rapporterar information om ålder för provtagna; Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västerås, Västra Götaland och Örebro.

Figur 3a. Antal provtagna för RS-virus per åldersgrupp från vecka 40 2023 till vecka 20 2024.

Flest antal provtagna i åldersgruppen 65 år och äldre, följt av åldersgruppen 40–64 år.

Figur 3b. Andel positiva prover för RS-virus per åldersgrupp från vecka 40 2023 till vecka 20 2024.

Högst andel positiva prover var bland barn 0-4 år med toppen över 50 procent vecka 1.

Data (figur 3c) kommer från sju laboratorier i regionerna Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland och Örebro.

Figur 3c. Antal provtagna i åldersgruppen barn 0–4 år, säsongen 2018–2019, 2021–2022 2022–2023 och 2023–2024.

Antal provtagna 2023 – 2024 säsongen var lägre än föregående säsong.

Geografisk fördelning

Figur 4a. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per landsdel från vecka 40 2023 till vecka 20 2024.

Incidensen var högst i Svealand. Övriga landsdelar följer samma mönster men har lägre och senare topp.

Figur 4b. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0–4 år från vecka 40 2023 till vecka 20 2024.

Incidensen bland barn 0–4 år är mycket lågt i alla landsdelar sedan vecka 14.

Intensivvårdade med infektion orsakad av RS-virus

Tabell 3. Antal vårdtillfällen med intensivvård med infektion orsakad av RS-virus och antal intensivvårdade säsongerna (juli–juni) 2017–2018 till 2023–2024. Säsong 2023–2024 innehåller data till och med maj 2024.
Säsong Antal vårdtillfällen Antal intensivvårdade patienter
2017–2018 168 140
2018–2019 199 182
2019–2020 78 66
2020–2021 4 4
2021–2022 280 247
2022–2023 301 275
2023–2024 279 250

Figur 5a. Antalet rapporterade fall av RS-virus samt inlagda inom intensivvården med infektion orsakad av RS-virus per provtagnings- respektive vecka då intensivvården påbörjades, säsongen 2023–2024.

Antalet fall samt inlagda inom intensivvården var som högsta vecka 50–52.

Figur 5b. Antal intensivvårdade med infektion orsakad av RS-virus säsongerna 2021–2022 till aktuell säsong.

Toppen 2023–2024 säsongen var lägre an föregående två säsonger och nåddes i december.

Tabell 4. Antal och incidens av intensivvård per 100 000 invånare per åldersgrupp, säsongerna (juli–juni) 2021–2022 till 2023–2024. Säsong 2023–2024 innehåller data till och med maj 2024.
Ålder 2021–2022
nyinlagda
2021–2022 incidens 2022–2023 nyinlagda 2022–2023 incidens 2023–2024 nyinlagda 2023–2024 incidens
Under 1 år 103 90 93 88 90 89
1–4 54 11 62 13 52 11
5–14 11 1 13 1 8 1
15–39 11 0 12 0 7 0
40–64 18 1 17 1 27 1
65–74 19 2 45 4 36 3
75 år och äldre 31 3 33 3 30 3

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RS-virus sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Sommaren 2021 samlades data även vecka 21–39 på grund av ett ökat antal fall. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där infektion med RS-virus har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

Sedan covid-19-pandemin är antalet prover som analyserats för RS-virus betydligt högre jämfört med säsongerna innan pandemin. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar covid-19, influensa och RS-virus, vilket betyder att fler fall av RS-virus påvisas än tidigare. Eftersom provtagningen ökat upptäcks och rapporteras fler fall bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger, vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier, nämligen laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland (Sahlgrenska) och Örebro.

För region Blekinge analyseras prover på laboratoriet i Kronoberg (Växjö). Från säsong 2023–2024 analyseras prover för Barn- och ungdomsavdelningen i Örnsköldsvik istället på Laboratoriemedicin Västernorrland i Sundsvall. Från vecka 7 2024 rapporterar barn- och ungdomskliniken på Kullbergska sjukhuset i Region Sörmland endast vid behov. För vecka 13–20 saknas data från Sahlgrenska Universitetssjukhuset på grund av byte av teknisk plattform.

Genom Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) kan data över patienter som vårdats inom intensivvården med infektion orsakad av RS-virus följas. Data över patienter med diagnoskodning (JA07) blir tillgängliga när patienten skrivits ut. Inom diagnoskoden JA07 samlas följande diagnoskoder:

  • J12.1 Pneumoni orsakad av RS-virus
  • J20.5 Akut bronkit orsakad av RS-virus
  • J21.0 Akut bronkiolit orsakad av RS-virus
  • B97.4 RS-virus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

Den preliminära sammanställningen för innevarande säsong baseras på rapporterade patienter med JA07 från SIR från oktober till maj, med data som var tillgängliga 12 juni 2024. Det rapporterade antalet patienter kan bli högre på grund av fördröjning i rapporteringen. Eftersom neonatalavdelningar inte ingår som intensivvårdsavdelningar saknas de spädbarn som där vårdas med infektion orsakad av RS-virus i statistiken. Antal tillgängliga intensivvårdsplatser kan också skilja mellan olika regioner.

Säsongsövervakningen startar igen vecka 40 2024

Sommaren 2024 pågår övervakningen genom ett fåtal laboratorier. Vecka 40 2024 startar Folkhälsomyndighetens övervakning av RS-virus för säsongen inklusive rapportering av nämnardata från laboratorierna. Veckorapporter för RS-virus kommer att publiceras på webbplatsen från oktober. Folkhälsomyndigheten vill tacka alla laboratorier och barnkliniker som bidragit med data till den frivilliga laboratorieövervakningen under säsongen!