RS-virus (Respiratory syncytialvirus) – sjukdomsstatistik

Lyssna

RS-virus (Respiratory syncytialvirus) är en vanlig orsak till övre luftvägsinfektion och den vanligaste orsaken till nedre luftvägsinfektion hos barn yngre än ett år. Folkhälsomyndigheten följer löpande RS-virusets spridning i Sverige genom frivillig rapportering av RS-virus diagnoser från landets laboratorier och en del barnkliniker. Övervakningen sker veckovis under perioden oktober-maj (vecka 40-20). Läget sammanfattas under denna period i veckorapporter som publiceras på webbplatsen. Efter varje säsong publicerar Folkhälsomyndigheten en säsongsrapport som sammanfattas på denna sida.

RS-virus veckorapporter

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Säsongen av RS-virus 2021–2022

Under 2022 ökade antalet fall av många smittsamma sjukdomar jämfört med 2021, särskilt under hösten och vintern. Ökningen bedöms bero på att kontakterna mellan människor och resandet successivt återgått till nivåer som liknar de före pandemin av covid-19. Sannolikt har även befolkningens immunitet mot flera smittsamma sjukdomar minskat under pandemin, vilket medfört att fler var mottagliga för infektioner när kontakterna ökade. Läs mer om de smittsamma sjukdomarna i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2022

Sammanfattning och bedömning

Säsongen för respiratoriskt syncytialvirus (RS-virus) 2021–2022 kännetecknades av en tidig epidemistart redan i början av september och ett högt antal fall bland barn 0–4 år. På grund av att smittspridningen av RS-virus startade redan under sommaren 2021 innefattar övervakningsperioden vecka 21 2021 till vecka 20 2022, (vecka 21–39 ingår vanligtvis inte).

Totalt rapporterades 16 696 laboratorieverifierade fall av RS-virus vilket var betydligt högre jämfört med tidigare säsonger (figur 1). Covid-19-pandemin påverkade provtagningen för RS-virus och många prover analyserades samtidigt för RS-virus, influensa och SARS-CoV-2. Över tid syns en ökande trend av antalet fall av RS-virus, vilket till stor del beror på ökad provtagning och känsligare diagnostik (figur 2).

Under säsongen analyserades drygt 500 000 prover för RS-virus jämfört med 190 000 under säsongen 2020–2021. Flest prover, drygt 28 000, analyserades under veckorna 2 och 3 2022, vilket sammanföll med en mycket omfattande smittspridning av covid-19. Andelen positiva prover var i genomsnitt 3 procent under övervakningsperioden och som högst var andelen positiva 10–12 procent under veckorna 39–45 2021.

Flest fall fanns i åldersgruppen 0–4 år (41 procent). Barn under ett år stod för 23 procent av fallen och det motsvarade en kumulativ incidens av 3 266 fall per 100 000 invånare under ett år. Incidensen sjönk sedan drastiskt med stigande ålder till 211 fall per 100 000 invånare för barn i åldersgruppen fyra år (figur 3).

Åldersgruppen 65 år och äldre stod för 21 procent av fallen, vilket motsvarade en kumulativ incidens på 163 fall per 100 000 invånare. Könsfördelningen bland fallen skilde sig mellan åldersgrupper, med fler pojkar (56 procent) än flickor (44 procent) bland barn 0–4 år och fler kvinnor/flickor i åldersgrupperna fem år eller äldre.

Norrland hade en längre period av hög smittspridning än i övriga landet. Den kumulativa incidensen under säsongen var högst i Norrland med 417 fall per 100 000 invånare, följt av Svealand och Götaland med 159 respektive 99 fall per 100 000 invånare. Skillnader mellan regionerna kan spegla såväl skillnader i smittspridning som provtagning.

Enligt Svenska Intensivvårdsregistret har 245 vårdtillfällen inom intensivvården med RS-virus under säsongen 2021–2022, vilket är fler än föregående högsäsong 2018–2019 (197 vårdtillfällen). Majoriteten av vårdtillfällena inom intensivvården var bland barn 0–4 år (64 procent).

På nationell nivå brukar RS-virussäsongen uppträda i ett återkommande mönster, med sen låg aktivitet ena säsongen och tidig hög aktivitet andra säsongen (figur 2). Mönstret ändrades under covid-19-pandemin med en mycket låg smittspridning av RS-virus under 2020, följt av en tidig och intensiv spridning under 2021–2022 med hög incidens bland barn i åldersgruppen 0–4 år. Eftersom den senaste intensiva spridningen av RS-virus var 2018–2019, fanns det sommaren 2021 flera årskullar småbarn som ännu inte smittats av RS-virus. Sannolikt bidrog detta till en tidigare epidemistart än vanligt och ett högre antal fall bland små barn jämfört med tidigare säsonger med hög smittspridning.

Figur 1. Antalet rapporterade fall av RS-virus per vecka under säsongerna 2018–2019 till 2021–2022. Övervakningen 2021–2022 startade vecka 21 men eftersom säsongsövervakningen normalt startar vecka 40 saknas data för sommarveckorna för övriga säsonger.

Antalet fall ökade snabbt under hösten, och högsta antalet fall var veckorna 42 till 50, för att sedan minska efter nyår.

Figur 2. Antalet rapporterade fall av RS-virus vecka 40 till vecka 20 året därpå för åren 2000 till och med 2022.

RSV präglas av ett vartannat år-mönster, 2021-2022 rapporterades betydligt högre antal fall jämfört med föregående säsonger.

Figur 3. Antal fall per 100 000 invånare av laboratorieverifierad RS-virus per ålder och kön kumulativt säsongen 2021–2022 (baseras på fall med information om ålder och kön).

Högst incidens bland barn under 1 år. Framför allt bland pojkar under 1 år som har en incidens på 3 585 per 100 000 invånare.

Läs mer