RSV (Respiratory syncytial virus) – sjukdomsstatistik

Lyssna

RS-virus (Respiratory syncytial virus) är en vanlig orsak till övre luftvägsinfektion och den vanligaste orsaken till nedre luftvägsinfektion hos barn yngre än ett år. Folkhälsomyndigheten följer löpande RS-virusets spridning i Sverige genom frivillig rapportering av RS-virus diagnoser från landets laboratorier och en del barnkliniker. Övervakningen sker veckovis under perioden oktober-maj (vecka 40-20). Läget sammanfattas under denna period i veckorapporter som publiceras på webbplatsen. Efter varje säsong publicerar Folkhälsomyndigheten en säsongsrapport som sammanfattas på denna sida.

RSV veckorapporter

Sjukdomsinformation

Årsrapport

RSV 2019–2020

Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2020

Sammanfattning och bedömning

Totalt rapporterades 1 994 laboratorieverifierade fall av respiratoriskt syncitialvirus (RSV) under säsongen 2019–2020, vilket är det lägsta antalet sedan säsongen 2013–2014 (figur 1). Säsongen kännetecknades av en sen epidemistart (vecka 5, 2020), låg aktivitet och snabbt avslut. I samband med covid-19 pandemins start i början av mars 2020 sattes flera åtgärder in för att minska smittspridningen i Sverige. Åtgärderna följdes av en snabb nedgång i spridningen av RSV. Efter toppveckorna 1012 var säsongen redan över vecka 14 (figur 2).

De flesta av säsongens fall (59 procent) påvisades bland barn under 5 år, av vilka 84 procent var under två år. Det motsvarar en incidens på cirka 190 fall per 100 000 invånare. Det kan jämföras med cirka 400 fall per 100 000 invånare under förra lågsäsongen 2017–2018.

Flest prover analyserades för RSV under vecka 11 till 13. Andelen prover som var positiva för RSV var under hela säsongen på en mycket låg nivå. I snitt 1,9 procent av de tagna proverna var positiva för RSV. Det kan jämföras med den förra lågsäsongen 2017–2018 då snittet var 5,1 procent.

Under säsongen diagnosticerades flest antal fall i Stockholm följt av Skåne. Högst incidens sågs för Svealand och Götaland under veckorna 10 till 12 och för Norrland vecka 12. Incidensen sett till folkmängden var kumulativt under säsongen högst i Svealand med 25 fall per 100 000 invånare, följt av Götaland och Norrland med 16 respektive 14 per 100 000.

Figur 1. Antalet rapporterade fall av RSV vecka 40, 2000 till vecka 20, 2020.

Linjediagram över två decenniers säsonger. En mer kraftig säsong syns varannan säsong, förutom 2010-2011, då två lika stora epidemier syns. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 2. Antalet rapporterade fall av RSV per vecka under säsongerna 2017–2018 till 2019–2020.

Linjediagram med tre säsonger. Högst topp syns säsongen 2018-2019. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs mer