RSV (Respiratory syncytial virus) – sjukdomsstatistik

Lyssna

RS-virus (Respiratory syncytial virus) är en vanlig orsak till övre luftvägsinfektion och den vanligaste orsaken till nedre luftvägsinfektion hos barn yngre än ett år. Folkhälsomyndigheten följer löpande RS-virusets spridning i Sverige genom frivillig rapportering av RS-virus diagnoser från landets laboratorier och en del barnkliniker. Övervakningen sker veckovis under perioden oktober-maj (vecka 40-20). Läget sammanfattas under denna period i veckorapporter som publiceras på webbplatsen. Efter varje säsong publicerar Folkhälsomyndigheten en säsongsrapport som sammanfattas på denna sida.

RSV veckorapporter

Sjukdomsinformation

Årsrapport

RSV 2017–2018

Sammanfattning och bedömning

Totalt rapporterades 4 544 laboratorieverifierade fall av respiratory syncytial virus (RSV) under säsongen 2017-2018. På nationell nivå brukar RSV uppträda i ett mönster som återkommer vart annat år med sen låg aktivitet ena säsongen och tidig hög aktivitet andra säsongen (figur 1). Under säsongen 2017-2018 var antalet rapporterade fall som väntat lågt och nådde gränsen för epidemistart sent (vecka 50). Antalet fall gick upp till en medelhög nivå under totalt tre veckor under perioden vecka 8 till 12. Totalt sett var antalet högre 2017-2018 än tidigare lågsäsonger, vilket främst beror på en ökning i antalet analyserade prover. Andelen prover positiva för RSV följde också mönstret för en sen och låg säsong (figur 2).

De flesta av säsongens fall (53 procent) påvisades bland barn under 5 år, av vilka 86 procent var under två år. Det motsvarade en incidens på drygt 800 fall per 100 000, jämfört med cirka 1238 per 100 000 under högsäsongen 2016-2017. Åldersgruppen ≥ 65 år utgjorde 31 procent av fallen säsongen 2017-2018, vilket kan jämföras med 9 procent säsongen 2013-2014. En ökning av antalet prover som tas och analyseras för RSV bland personer ≥ 65 år har lett till att en större andel av de rapporterade fallen återfinns i denna åldersgrupp.

Under de senaste säsongerna noteras en ökande trend i antalet fall. Ökningen beror till stor del på ökad provtagning och känsligare diagnostik. Under säsongen typades 359 prover med RSV, varav 66 procent var RSV-B och 34 procent RSV-A, vilket liknande fördelningen säsongen 2016-2017.

Figur 1. Antal rapporterade fall av RSV vecka 40, 2000 till vecka 20, 2018.

Figur 1. Antal rapporterade fall av RSV vecka 40, 2000 till vecka 20, 2018.

Figur 2. Andel positiva prov av RSV per vecka säsongerna 2015-2016 till 2017-2018.

 Figur 2. Andel positiva prov av RSV per vecka säsongerna 2015-2016 till 2017-2018.

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om RS-virusinfektion
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Säsongssammanfattningen: RSV-säsongen 2017-2018