RSV (Respiratory syncytial virus) – sjukdomsstatistik

Lyssna

RS-virus (Respiratory syncytial virus) är en vanlig orsak till övre luftvägsinfektion och den vanligaste orsaken till nedre luftvägsinfektion hos barn yngre än ett år. Folkhälsomyndigheten följer löpande RS-virusets spridning i Sverige genom frivillig rapportering av RS-virus diagnoser från landets laboratorier och en del barnkliniker. Övervakningen sker veckovis under perioden oktober-maj (vecka 40-20). Läget sammanfattas under denna period i veckorapporter som publiceras på webbplatsen. Efter varje säsong publicerar Folkhälsomyndigheten en säsongsrapport som sammanfattas på denna sida.

RSV veckorapporter

Sjukdomsinformation

Årsrapport

RSV 2018–2019

Sammanfattning och bedömning

Totalt rapporterades 7 312 laboratorieverifierade fall av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) under säsongen 2018–2019. På nationell nivå brukar RSV uppträda i ett mönster som återkommer vart annat år med sen låg aktivitet ena säsongen och tidig hög aktivitet andra säsongen (figur 1). Under säsongen 2018–2019 var antalet rapporterade fall som väntat högt men epidemistarten var sen (vecka 3, 2019). Antalet fall gick upp till en hög nivå under totalt sex veckor under perioden vecka 6 till 11 (figur 2). Totalt sett var det ungefär samma antal fall som rapporterades som under förra högsäsongen 2016–2017.

De flesta av säsongens fall (51 procent) påvisades bland barn under 5 år, av vilka 82 procent var under två år. Det motsvarade en incidens på drygt 1 200 fall per 100 000 bland barn under två år, vilket är samma incidens som högsäsongen 2016–2017. Under säsongen var 32 procent av RSV-fallen i åldersgruppen ≥ 65 år, vilket liknar föregående säsong. En ökning av antalet prover som tas och analyseras för RSV och influensa bland personer ≥ 65 år har lett till att en större andel av de rapporterade RSV-fallen återfinns i denna åldersgrupp. Incidensen är dock cirka 10 gånger högre bland barn under 2 år jämfört med personer som är 65 och äldre (cirka 110 per 100 000).

Antalet rapporterade RSV fall ökade i storstadsregionerna Region Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Skåne innan övriga delar av landet. Toppen blev sedan bred i hela landet. Toppen i norra Sverige kom något senare och RSV cirkulerade där något längre än i de södra landsdelarna.

Under de senaste säsongerna noteras en ökande trend i antalet fall. Ökningen beror till stor del på ökad provtagning och känsligare diagnostik. Under säsongen typades 239 prover med RSV, varav 59 procent var RSV-B och 40 procent RSV-A, vilket liknande fördelningen säsongerna 2016–2017 och 2017–2018.

Figur 1. Antal rapporterade fall av RSV vecka 40, 2000 till vecka 20, 2019.

Antal rapporterade fall av RSV vecka 40 2000 till vecka 20 2019

Figur 2. Antal fall av RSV per vecka säsongerna 2016–2017 till 2018–2019.

Antal fall av RSV per vecka säsongerna 2016-2017 till 2018-2019

Läs mer